Przetargi.pl
Dostawy w roku 2016 zwierząt mięsa wołowego i kurczaków

Śląski Ogród Zoologiczny ogłasza przetarg

 • Adres: 41-501 Chorzów, ul. Promenada Gen. Jerzego Ziętka 7
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 666 031 496
 • Data zamieszczenia: 2016-01-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Śląski Ogród Zoologiczny
  ul. Promenada Gen. Jerzego Ziętka 7 7
  41-501 Chorzów, woj. śląskie
  tel. 666 031 496
  REGON: 24095136000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoo.silesia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka budżetowa samorządu wojewódzkiego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy w roku 2016 zwierząt mięsa wołowego i kurczaków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pakiet nr 1: mięso wołowe: 5700 kg ćwierci wołowe przody; 7000kg ćwierci wołowe zady; 24kg serca wołowe; 430kg wątroba wołowa; 200kg łopatka wołowa bez kości. Pakiet nr 2: kurczaki świeże, patroszone, waga sztuki 1,8 - 2,20 kg w ilości 2960 kg
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 151100002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin płatności faktur
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zoo.silesia.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach