Przetargi.pl
Rozbiórki gospodarstw położonych na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego wykupionych w ramach projektu Ochrona zasobów przyrodniczych Puszczy Kampinoskiej - Obszaru Natura 2000 poprzez renaturyzację wykupionych gruntów

Kampinoski Park Narodowy ogłasza przetarg

 • Adres: 05-080 Izabelin, ul. Tetmajera 38
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 7226001 , fax. 22 7226560
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kampinoski Park Narodowy
  ul. Tetmajera 38 38
  05-080 Izabelin, woj. mazowieckie
  tel. 22 7226001, fax. 22 7226560
  REGON: 14591663700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kampinoski-pn.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbiórki gospodarstw położonych na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego wykupionych w ramach projektu Ochrona zasobów przyrodniczych Puszczy Kampinoskiej - Obszaru Natura 2000 poprzez renaturyzację wykupionych gruntów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót z zakresu rozbiórki 7 gospodarstw zabudowanych w Kampinoskim Parku Narodowym wraz z utylizacją azbestu i uprzątnięciem gruzu, oraz rozbiórki płotu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kampinoski-pn.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach