Przetargi.pl
Dostawa sprzętu medycznego

Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 02-015 Warszawa, Pl. S. Starynkiewicza 1/3
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 370 27 44
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o.
  Pl. S. Starynkiewicza 1/3 1/3
  02-015 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 370 27 44
  REGON: 14672610000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Podmiot prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu medycznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów i akcesoriów medycznych dla Uniwersyteckiego Centrum Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, zgodnie z poniższym podziałem na części (zadania/pakiety): 1. Sprzęt współpracujący z urządzeniami firmy Dräger (aparat znajdujący się w posiadaniu Zamawiającego)- szczegółowy wykaz asortymentu znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ 2. Asortyment do aparatów Infant Flow- szczegółowy wykaz asortymentu znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331574009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.uczkin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach