Przetargi.pl
MODERNIZACJA NAWIERZCHNI UL. OGRODOWEJ W STOJADŁACH

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki ogłasza przetarg

 • Adres: 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 025 7582851 , fax. 025 7582489
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki
  ul. Chełmońskiego 14 14
  05-300 Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 025 7582851, fax. 025 7582489
  REGON: 00054955900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.minskmazowiecki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  MODERNIZACJA NAWIERZCHNI UL. OGRODOWEJ W STOJADŁACH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W zakres zamówienia wchodzi wykonanie robót budowlanych na ulicy Ogrodowej w Stojadłach w pasie o szerokości 5 m i długości około 400 m (od krawędzi asfaltowej na ul. Warszawskiej do granicy z gruntami kolejowymi). Roboty będą polegały na korytowaniu na głębokość 50cm i wykonaniu nowych warstw nawierzchni Konstrukcja utwardzenia nawierzchni przedstawia się następująco: -podłoże gruntowe, -10 cm warstwa osączająca z piasku, -30 cm warstwa z pokruszonego betonu o uziarnieniu 0/60, -10 cm warstwa ścieralna z destruktu. Wszystkie warstwy będą profilowane i zagęszczane. Roboty budowlane prowadzone będą jednoetapowo, z zastosowaniem sprzętu mechanicznego. Część robót wykonywana będzie ręcznie. Projekt nie przewiduje zasadniczych zmian w wysokościowym ukształtowaniu ul. Ogrodowej. Utwardzenie nawierzchni należy wykonać w dostosowaniu do istniejących elementów zagospodarowania terenu (np. rzędne bram). W przypadku wystąpienia takiej konieczności należy wyregulować istniejące elementy infrastruktury (w szczególności studnie kanalizacyjne) do projektowanych rzędnych nawierzchni. W trakcie robót ochronie, zabezpieczaniu i regulacji będą podlegały, występujące w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej, w tym w szczególności zasuwy wodociągowe oraz studzienki kanalizacji sanitarnej. Całość robót winna zostać wykonana zgodnie z opracowanym przez Biuro Projektowe D-9. opisem technicznym, wytycznymi oraz przedmiarem. Realizowane zadanie jest współfinansowane przez Gminę i jej Partnera: Grupę Inicjatywy Lokalnej mieszkańców ulicy Ogrodowej w związku z czym praca wykonawcy będzie podlegała nadzorowi zarówno Inwestora jak i jego Partnera (poprzez wskazane osoby).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451110008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2 000,00. zł (słownie: dwa tysiące złotych). 2.Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 1)pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4.Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim Nr 52 9226 0005 0000 8035 2000 0040 5.W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6.W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14 05-300 Mińsk Mazowiecki w kancelarii pok. 102, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty. 7.Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.minskmazowiecki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach