Przetargi.pl
Wycena nieruchomości na terenie miasta Ostrów Mazowiecka

Miasto Ostrów Mazowiecka ogłasza przetarg

 • Adres: 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. 3-go Maja 66
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 029 6440759 , fax. 029 6440760
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Ostrów Mazowiecka
  ul. 3-go Maja 66 66
  07-300 Ostrów Mazowiecka, woj. mazowieckie
  tel. 029 6440759, fax. 029 6440760
  REGON: 00052592600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ostrowmaz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wycena nieruchomości na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1. Przedmiotem zamówienia jest Wycena nieruchomości na terenie miasta Ostrów Mazowiecka w celu: sprzedaży lub zamiany działki - ok.10 szt. rocznie; aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i z tytułu trwałego zarządu - ok. 90 szt. rocznie; naliczenia opłaty adiacenckiej związanej z podziałem geodezyjnym przeprowadzonym w procesie scalenia i podziału oraz indywidualnego podziału geodezyjnego - ok. 60 szt.; naliczenia opłaty planistycznej - ok. 10 szt.; sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy (wraz z wyodrębnieniem wartości gruntu wchodzącego w skład nieruchomości wspólnej, odpowiadającej udziałowi właściciela lokalu w tej nieruchomości oraz nakładów poczynionych przez najemcę na potrzeby ich odliczenia) - ok. 60 szt. 1.2. Szczegółowy zakres rzeczowy wykonania operatów szacunkowych zostanie określony przez Zamawiającego. 1.3. Przed dokonaniem oględzin w terenie Wykonawca powinien dokonać analizy dokumentacji zgromadzonej w przedmiotowej sprawie. 1.4. W zakresie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest również do: -udziału w oględzinach nieruchomości w wyznaczonym przez organ terminie, -udzielenia ewentualnych wyjaśnień dotyczących sporządzonej wyceny w terminie 7 dni od dnia odbioru korespondencji w tej sprawie, -umieszczenia w operatach szacunkowych protokołu z oględzin oraz pełnej dokumentacji zdjęciowej wycenianej nieruchomości, -sporządzania operatów szacunkowych w dwóch egzemplarzach, -potwierdzenia aktualności operatów szacunkowych zgodnie z art. 156 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.), -udziału w rozprawie administracyjnej z udziałem stron i ewentualnych dalszych rozprawach, w terminach wyznaczonych przez organ, 1.5. Operaty szacunkowe muszą być wykonane zgodnie z: -ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) -rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2109 z późn. zm.), -innymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie, 1.6. Wykonawca ponosi wszystkie koszty wykonania prac przygotowawczych oraz koszty uzyskania wszelkich uzgodnień i dokumentów niezbędnych do przedstawienia w operatach szacunkowych. 1.7. Zmniejszenie ilości operatów szacunkowych nie stanowi podstawy do zmiany umowy i nie skutkuje żadnymi sankcjami wobec Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 700000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ostrowmaz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach