Przetargi.pl
SUKCESYWNE WYKONANIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH NA TERENIE M.ST. WARSZAWY

Zarząd Mienia Skarbu Państwa ogłasza przetarg

 • Adres: 02-015 Warszawa, pl. Starynkiewicza 7/9
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 551 21 00 , fax. 22 551 21 01
 • Data zamieszczenia: 2016-04-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Mienia Skarbu Państwa
  pl. Starynkiewicza 7/9 7/9
  02-015 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 551 21 00, fax. 22 551 21 01
  REGON: 14000145900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zmsp.bip.um.warszawa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  SUKCESYWNE WYKONANIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH NA TERENIE M.ST. WARSZAWY
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem umowy jest sukcesywne wykonywanie operatów szacunkowych, w tym: a) do 174 sztuk operatów szacunkowych określających wartości nieruchomości gruntowych (lub ich części) będących przedmiotem użytkowania wieczystego dla potrzeb aktualizacji/ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie m.st. Warszawy o powierzchni nieprzekraczającej 10 000 m2 - załącznik nr 1 do umowy. b) do 36 sztuk operatów szacunkowych określających wartości nieruchomości gruntowych (lub ich części) będących przedmiotem użytkowania wieczystego dla potrzeb aktualizacji/ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie m.st. Warszawy o powierzchni przekraczającej 10 000 m2 - załącznik nr 1 do umowy. c) do 57 sztuk operatów szacunkowych określających wartość lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa wskazanych w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do umowy określających: - wartość lokali dla celów związanych z ich sprzedażą przez ZMSP najemcom wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w częściach wspólnych budynku, wartość gruntu dla celów sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu; - wyliczenie udziałów w częściach wspólnych budynku i prawie do gruntu przynależnego budynkowi; d) do 2 sztuk operatów szacunkowych określających wartość lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa wskazanych w załączniku nr 2 do umowy - dla celów sprzedaży w trybie przetargowym e) 1 operat szacunkowy określający wartość nieruchomości zabudowanej wielolokalowej mieszkalnej (mieszkalno-użytkowej) stanowiącej własność Skarbu Państwa, wskazanej w załączniku nr 2 do umowy - dla celów związanych z zaewidencjonowaniem na środki trwałe ZMSP; f) 1 operat szacunkowy określający wartość nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, wskazanej w załączniku nr 2 do umowy- dla celów związanych z zaewidencjonowaniem na środki trwałe ZMSP; g) do 3 sztuk operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości gruntowych z naniesieniami na nieruchomości i nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa, wskazanej w załączniku nr 2 do umowy - dla celów związanych z zaewidencjonowaniem na środki trwałe ZMSP; h) 1 operat szacunkowy określający wartość prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, wskazanej w załączniku nr 2 do umowy - w celu ustalenia opłaty za korzystanie z gruntu; i) 1 operat szacunkowy określający wartość miesięcznego dochodu z najmu lokali w budynku na nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, wskazanej w załączniku nr 2 do umowy j) do 4 sztuk operatów szacunkowych ustalających wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych w budynku na nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, wskazanej w załączniku nr 2 do umowy 2. Wykonawca wykona w łącznej ilości do 280 sztuk operatów szacunkowych, z zastrzeżeniem, że podana ilość nie jest obligatoryjna dla Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 700000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w kwocie 2500,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Stwierdzenie aktualności lub aktualizacja operatów w okresie przekraczającym 12 miesięcy od daty jego wykonania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://zmsp.bip.um.warszawa.pl http://zmsp.warszawa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach