Przetargi.pl
Wynajem części Ośrodka Wypoczynkowo-Szkoleniowego mieszczącego się w obrębie Stacji Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyńskiego PAN ogłasza przetarg

 • Adres: 00-818 Warszawa, ul. Twarda 51/55
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 6798841 , fax. 022 6206221
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyńskiego PAN
  ul. Twarda 51/55 51/55
  00-818 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 6798841, fax. 022 6206221
  REGON: 00032585400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.igipz.pan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytucja naukowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wynajem części Ośrodka Wypoczynkowo-Szkoleniowego mieszczącego się w obrębie Stacji Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem postępowania jest wynajem części Ośrodka Wypoczynkowo -Szkoleniowego mieszczącego się w obrębie Stacji Badawczej IGiPZ PAN: - budynek Pawilon o powierzchni użytkowej 663,8 m2 - budynek Oficyna o powierzchni użytkowej 101,8 m2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 700000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Oferowana nieodpłatna ilość dni do wykorzystania ośrodka na rzecz Wynajmującego w ciągu roku (min. 14 dni)
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.igipz.pan.pl/przetargi-aktualne.html
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach