Przetargi.pl
Zakup komputerów przenośnych i urządzeń audiowizualnych - procedura po unieważnieniu postępowania, zn. spr. DZ-2710-9_14

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Zakład Informatyki Lasów Państwowych ogłasza przetarg

 • Adres: 05-090 Raszyn, Sękocin Stary, ul. Leśników 21C
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48 22 219 61 78 , fax. 42 6772546
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Zakład Informatyki Lasów Państwowych
  Sękocin Stary, ul. Leśników 21C 21C
  05-090 Raszyn, woj. mazowieckie
  tel. +48 22 219 61 78, fax. 42 6772546
  REGON: 47321576000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśnie Lasy Państwowe

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup komputerów przenośnych i urządzeń audiowizualnych - procedura po unieważnieniu postępowania, zn. spr. DZ-2710-9_14
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup 24 komputerów przenośnych (12 komputerów typu 1 oraz 12 komputerów typu 2), 6 optycznych napędów zewnętrznych, 25 monitorów, 2 projektorów multimedialnych, 1 telewizora, . Część podstawowa zamówienia: 8 komputerów przenośnych typu 1, 8 komputerów przenośnych typu 2, 17 monitorów, 6 optycznych napędów zewnętrznych, 1 projektor multimedialny typu 1, 1 projektor multimedialny typu 2 oraz 1 telewizor. Część opcjonalna zamówienia: 4 komputery przenośne typu 1, 4 komputery przenośne typu 2, 8 monitorów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302131006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 3 000,00 zł. Termin i formę wniesienia wadium określa SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/zilp_bedon/zamowienia_publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach