Przetargi.pl
Roboty remontowe w budynku administracyjno-biurowym Agencji Nieruchomości Rolnych OT w Szczecinie Filia w Koszalinie SZGZ w Szczecinku przy ul. Bohaterów Stalingradu 8

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie ogłasza przetarg

 • Adres: 75-411 Koszalin, ul. Partyzantów 15A
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 3439930, 3473100 , fax. 94 343 36 95
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie
  ul. Partyzantów 15A 15A
  75-411 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 3439930, 3473100, fax. 94 343 36 95
  REGON: 01034470800671
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.anr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty remontowe w budynku administracyjno-biurowym Agencji Nieruchomości Rolnych OT w Szczecinie Filia w Koszalinie SZGZ w Szczecinku przy ul. Bohaterów Stalingradu 8
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Roboty remontowe w budynku administracyjno-biurowym Agencji Nieruchomości Rolnych OT w Szczecinie Filia w Koszalinie SZGZ w Szczecinku przy ul. Bohaterów Stalingradu 8. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZKO.SOP.0160.2.2016 Roboty remontowe w budynku administracyjno-biurowym Agencji Nieruchomości Rolnych OT w Szczecinie Filia w Koszalinie SZGZ w Szczecinku przy ul. Bohaterów Stalingradu 8. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty remontowe w budynku administracyjno-biurowym Agencji Nieruchomości Rolnych OT w Szczecinie Filia w Koszalinie SZGZ w Szczecinku przy ul. Bohaterów Stalingradu 8. W zakres prac remontowych budowlanych w piwnicy budynku administracyjno-biurowego w Szczecinku przy ul Bohaterów Stalingradu 6. wchodzą następujące roboty: -zeskrobanie zniszczonych i złuszczonych powłok malarskich ze ścian i z sufitów. -skucie istniejących i zawilgoconych tynków ze ścian do wysokości ok. 1.0 m z wyrównaniem powierzchni ścian przed wykonaniem robót zabezpieczających i izolacyjnych przed wilgocią, -zmycie pod ciśnieniem z użyciem środków chemicznych systemowych skutych ścian piwnic, -skucie zawilgoconych posadzek cementowych na całej powierzchni piwnic z wyniesie-niem gruzu, - impregnacja ręczna lub natryskowa dwukrotna, powierzchni ścian piwnic środkami głęboko penetrującymi wiążącymi wilgoć, wg technologii systemowej Deitermann lub Remmers, -wykonanie podkładu tynkarskiego z zaprawy cementowo-wapiennej kat. ll z użyciem środków wodnych tzw. szklanej wody w celu uszczelnienia nowych tynków ścian piwnic. -wykonanie izolacji przeciwwilgociowej posadzek z papy termozgrzewalnej na oczysz-czonym i przygotowanym - zagruntowanym dwukrotnie emulsją asfaltową podłożu betonowym, - wykonanie izolacji termicznej posadzek ze styropianu gmb. 3cm o wymaganej gęstości. - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej posadzek z folii polietylenowej z klejeniem zakładów taśmą, na wierzchu izofacji termicznej z płyt styropianowych o grubości 3,0 cm, - wykonanie wylewki posadzek o grubości warstwy min. 5 cm za pomocą Miksokreta z ręcznym zatarciem powierzchni wylanych na wilgotno posadzek w piwnicy, - wykonanie izolacji powłokowej posadzek i ścian, dwukrotnie z folii w płynie na zimno wraz z uszczelnieniem taśmami styków ścian i posadzek wg technologii systemowej Remmers lub Deitermann na uprzednio zagruntowanym podłożu ścian i posadzek z emulsji gruntującej. - wykonanie iniekcji krystalicznej w poziomie podstropowym, - rozebranie stropu w miejscu wykonania schodów wraz z podparciem istniejącego stropu, - wykonanie schodów zejściowych do piwnicy żelbetowych, - wykonanie posadzek z płytek terakota na zaprawie elastycznej klejowej, systemowej, - licowanie ścian płytkami ściennymi szkliwionymi o wym. 25x20 cm na zaprawie klejowej wg technologu systemowej na zagruntowanym podłożu ścian, do wysokości mini-mum 2,05 m, - wykonanie gładzi wapiennych ścian i sufitów na oczyszczonym i zagruntowanym podłożu, - malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni ścian i sufitów w kolorach jasnych, W zakres prac remontowych budowlanych na zewnątrz budynku administracyjno-biurowego: -demontaż istniejącej nawierzchni chodnika wzdłuż budynku przy ul Bohaterów Stalingradu 8. - wykonanie ręcznie wykopu wąskoprzestrzennego do wysokości ławy fundamentowej z zabezpieczeniem wykopu od strony ulicy i oznakowaniem wykopu taśmami ostrzegawczymi, - dokładne oczyszczenie powierzchni ścian piwnic z ziemi, resztek zaprawy i izolacji pionowej, - naprawa ścian piwnic (reperacja uszkodzeń) przed wykonaniem izolacji powłokowej, - wykonanie dwukrotnie izolacji powłokowej z emulsji asfaltowej np. Izobud ścian piwnic i ław, - wykonanie termoizolacji pionowej z styroduru 4000 CS gr 5cm, - zabezpieczenie powierzchni ścian folią kubełkową przed mechanicznym uszkodzeniem, - zasypanie wykopu piaskiem lub pospółką z warstwowym zagęszczeniem co 30 cm, - ułożenie nowej nawierzchni chodnika po zasypaniu wykopu wzdłuż budynku, - wywóz nadmiaru ziemi i gruzu z placu budowy po zakończeniu prac remontowo-budowlanych, - uporządkowanie terenu wzdłuż budynku od strony ul. Bohaterów Stalingradu 8 - demontaż istniejącego daszka i schodów do kotłowni, - zamknięcie murem zewnętrznym i połączenie pomieszczenia kotłowni z resztą piwnic, - wykonanie opaski drenażowe z rur drenażowych karbowanych pcv Wavin fi 100 (od strony jeziora), - wykonanie kanalizacji deszczowej fi 100/160 (od strony jeziora) W zakres prac remontowych budowlanych wewnątrz budynku administracyjno-biurowego : - demontaż starych podłóg, - demontaż starej boazerii panelowej, - wykonanie ścianki działowej i wejścia na klatkę schodową do piwnic, - wykonanie nowych podłóg (izolacja + warstwy wyrównawcze) z paneli podłogowych, - malowanie pomieszczeń farbami akrylowymi, Roboty pozostałe : - Demontaż murku przy schodach wejściowych, - Wymiana drzwi zewnętrznych na drzwi przystosowane dla osób niepełnosprawnych, (Drzwi zewnętrzne aluminiowe z uchwytem dla niepełnosprawnych, (Hoorman - H-5 Comfort Scan z EC-Turn) - Wymiana drzwi wewnętrznych na drzwi przystosowane dla osób niepełnosprawnych, - Wymiana białego montażu w łazience dla niepełnosprawnych - Roboty elektryczne w zakresie uzupełnienia lub odtworzenia zdemontowanej instalacji oraz wymiany białego motażu (włączniki, gniazdka, itp.) Istotne informacje dla wykonania zamówienia: - prace remontowe będą wykonywane na podstawie zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Szczecinku, - remontowany obiekt jest użytkowany, - szczegółowe informacje dotyczące zakresu i sposobu wykonania rozbiórki i remontu zawarto w projekcie oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, - przedmiar robót nie stanowi podstawy wykonania zamówienia, jest elementem pomocniczym do sporządzenia kalkulacji cenowej, - rozliczenie zamówienia nastąpi w formie ryczałtu - zgodnie z art. 632 §1 K.c. jeżeli strony umówiły się na wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac, - zakres remontu zobowiązuje Wykonawcę do uzyskania pozytywnych protokołów odbiorczych badania instalacji elektrycznej, - teren na którym prowadzone będą roboty budowlane należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych poprzez wydzielenie strefy niebezpiecznej - strefy niebezpieczne należy trwale wygrodzić i oznaczyć tablicami ostrzegawczymi o grożącym niebezpieczeństwie. Kierownik rozbiórki/budowy sporządza plan BIOZ, oraz prowadzi dziennik rozbiórki, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej geodezyjnej w zakresie sieci kanalizacji deszczowej i przekazania jej Zamawiającemu, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. W przypadku braku takiego wskazania w ofercie Zamawiający uzna że Wykonawca wykona zadanie samodzielnie. w przypadku gdy Wykonawca, celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, powołuje się na zasoby podwykonawcy na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b Zamawiający, zgodnie z art. 36b.1 ustawy Prawo zamówień publicznych żąda podania przez Wykonawcę nazwy podwykonawcy. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót lub przedmiary robót wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - zamawiający, zgodnie z art. 29 ust.3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. 1)Wskazanie w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia przykładowych znaków towarowych patentów lub pochodzenia ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia i stanowi wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. 2)Analogicznie do powyższego jeżeli Zamawiający posługuje się opisując przedmiot zamówienia zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy, za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, dopuszcza również równoważność. Wskazane normy, aprobaty i specyfikacje techniczne oraz systemy odniesienia mają charakter poglądowy i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy. 3) Zamawiający dopuszcza zaproponowanie przez Wykonawcę w ofercie materiałów, urządzeń i rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w załącznikach do SIWZ pod warunkiem, że będą one posiadały, co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne, właściwości funkcjonalne i jakościowe, ponadto aby posiadały wymagane, odpowiednie atesty, certyfikaty lub dopuszczenia oraz zapewniały zrealizowanie zamówienia zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga od Wykonawcy, stosownie do treści art. 30 ust. 5 ustawy złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały, urządzenia i rozwiązania. 4)Obowiązkiem Wykonawcy jest wykazanie, że oferowane przez niego materiały, urządzenia i inne elementy są równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego. 5)Nie złożenie przez Wykonawcę w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych równoważnych materiałów i urządzeń będzie oznaczało, że Wykonawca kalkulując cenę oferty ujął materiały, urządzenia zaproponowane w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 120 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Ustala się wadium w wysokości: 3.200,00 zł Wykonawca wnosi wadium: w pieniądzu, sposób przekazania: na konto Zamawiającego: BGK O Szczecin na konto nr 10 1130 1176 0022 2115 1620 0002 z adnotacją: Wadium - usługi w zakresie robót remontowych w budynku administracyjno-biurowym Agencji Nieruchomości Rolnych OT w Szczecinie Filia w Koszalinie SZGZ w Szczecinku przy ul. Bohaterów Stalingradu 8. Wadium należy wnieść do dnia 22.06.2016 r. do godziny 12:00 . Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego, przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. lub w jednej z poniżej podanych form: 1)w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 2)w gwarancjach bankowych, 3)w gwarancjach ubezpieczeniowych, 4)w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zmianami) Sposób przekazania: do siedziby Zamawiającego- Biuro Podawcze- przed upływem terminu składania ofert. Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. Gwarancje bankowe i poręczenia powinny być załączone do oferty w odrębnej kopercie i opisane, umożliwiając odesłanie ich, zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zaleca aby kopia tych dokumentów była wpięta w ofercie. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowaną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.anr.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach