Przetargi.pl
Roboty budowlane związane z remontem dachu na budynku Biblioteki

SPZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku ogłasza przetarg

 • Adres: 44-201 Rybnik, ul. Gliwicka 33
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 4328138 , fax. 032 4328169
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SPZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
  ul. Gliwicka 33 33
  44-201 Rybnik, woj. śląskie
  tel. 032 4328138, fax. 032 4328169
  REGON: 00029293600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.psychiatria.com
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane związane z remontem dachu na budynku Biblioteki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są : Roboty budowlane związane z remontem dachu na budynku Biblioteki. Zakres prac objętych zamówieniem: a) uzupełnienie tynków kominów zwykłych w ilości 8,79m2, b) dwukrotne malowanie kominów farba akrylową w ilości 8,79m2, c) pokrycie dachu papą termozgrzewalną jednowarstwowo, papa nawierzchniowa zgrzewana termicznie w ilości 264m2, d) demontaż i montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej w ilości 70mb, Budynek Biblioteki należy do kompleksu budynków SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku przy ulicy Gliwickiej 33. Kompleks Szpitalny znajduje się w granicy ochrony konserwatorskiej, a budynek na którym będą prowadzone roboty budowlane wpisany jest do Rejestru Zabytków Województwa Śląskiego pod nr A/75/02 i z tego względu podlega szczególnej ochronie prawnej. Przedmiotowy budynek znajdują się w granicy Ochrony Konserwatorskiej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: . Wysokość wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 200,00 PLN (słownie: dwieście złotych PLN ) na całość zamówienia. Wadium musi być wniesione najpóźniej przed upływem terminu składania ofert - zaksięgowane na rachunku Zamawiającego. 2. Formy wadium: Wadium może być wniesione w następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 3. Miejsce złożenia: Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PEKAO S.A. o/Rybnik 24 1240 4272 1111 0000 4835 2352 Wadium wnoszone w innej formie aniżeli pieniężna należy złożyć w kasie w siedzibie zamawiającego, ul. Gliwicka 33, pok. nr 9, czynnej w godz. 7.30 do 14.30 (przerwa od 10.00 - 12.00) a potwierdzenie jego wniesienia należy dołączyć do oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.psychiatria.com
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach