Przetargi.pl
BUDOWA TERENÓW REKREACYJNO - SPORTOWYCH W SOŁECTWIE MIĘDZYŚWIEĆ - ETAP I

Gmina Skoczów ogłasza przetarg

 • Adres: 43-430 Skoczów, Rynek 1
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 33 853 38 54 , fax. 33 853 91 52
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Skoczów
  Rynek 1 1
  43-430 Skoczów, woj. śląskie
  tel. 33 853 38 54, fax. 33 853 91 52
  REGON: 07218252200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.skoczow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BUDOWA TERENÓW REKREACYJNO - SPORTOWYCH W SOŁECTWIE MIĘDZYŚWIEĆ - ETAP I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja robót budowlanych związanych z budową terenów rekreacyjno - sportowych w sołectwie Międzyświeć - etap I. Zakres prac do wykonania w ramach zamówienia: a) dostawa i montaż urządzeń placu zabaw (zestaw zabawowy, tunel linowy, huśtawka wahadłowa podwójna, bujak - konik morski, ławki z oparciem, kosze na śmieci, tablica informacyjna), b) wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw z płyt gumowych EPDM na pow. ok. 120 m2, c) wykonanie nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej, na pow. ok. 225 m2, d) wykonanie ogrodzenia terenu placu zabaw o wysokości 1,2 m, e) wykonanie trawników. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie wszystkich materiałów oraz kompleksowa realizacja wszystkich robót zgodnie z projektem, niezależnie od tego czy były ujęte w przedmiarze robót. Ewentualnie podane nazwy własne materiałów, wyrobów, urządzeń, bądź producentów użyte w dokumentacji projektowej należy traktować jako przykładowe. Oznacza to, że Wykonawca może zastosować materiały, wyroby i urządzenia podane jako przykładowe lub równoważne, pod warunkiem uzyskania parametrów technicznych równych lub lepszych niż uzyskane poprzez realizację wg wskazań dokumentacji technicznej. Zamawiający uzyskał dofinansowanie dla realizacji inwestycji w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załączniki do specyfikacji. Zamawiający wymaga udzielenia 60 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451127239
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.skoczow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach