Przetargi.pl
Roboty budowlane : Wymianę stolarki okiennej w budynku nr 3 Łodzi , Remont sanitariatów w budynku nr 44 w Tomaszowie Mazowieckim , Konserwację ogrodzenia w Leźnicy Wielkiej , Konserwację oczyszczalni ścieków w Leźnicy Wielkiej , Malowanie stołówki żołnierskiej i izb przyległych w budynku nr 111 w Regnach numer sprawy 30/ZP/15

31 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 95-100 Zgierz, ul. Konstantynowska 85
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 750 20 98 , fax. 42 750 21 01
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  ul. Konstantynowska 85 85
  95-100 Zgierz, woj. łódzkie
  tel. 42 750 20 98, fax. 42 750 21 01
  REGON: 10106725600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.31wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Obrona

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane : Wymianę stolarki okiennej w budynku nr 3 Łodzi , Remont sanitariatów w budynku nr 44 w Tomaszowie Mazowieckim , Konserwację ogrodzenia w Leźnicy Wielkiej , Konserwację oczyszczalni ścieków w Leźnicy Wielkiej , Malowanie stołówki żołnierskiej i izb przyległych w budynku nr 111 w Regnach numer sprawy 30/ZP/15
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia (numer sprawy 30/ZP/15) są roboty budowlane Wymiana stolarki okiennej w budynku nr 3 Łodzi , Remont sanitariatów w budynku nr 44 w Tomaszowie Mazowieckim Konserwację ogrodzenia w Leźnicy Wielkiej , Konserwację oczyszczalni ścieków w Leźnicy Wielkiej , Malowanie stołówki żołnierskiej i izb przyległych w budynku nr 111 w Regnach . 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 9-13 do SIWZ . 3.Lokalizacja obiektów Zadanie nr 1 budynek nr 3 Łódź ul. 1-go Maja 90 , 90-766 Łódź Zadanie nr 2 budynek nr 44 Tomaszów Mazowiecki ul. Piłsudskiego 72 , 97-200 Tomaszów Mazowiecki Zadania nr 3,4 ogrodzenie i oczyszczalnia ścieków Leźnica Wielka 95-043 Leźnica Wielka gm. Parzęczew Zadanie nr 5 budynek nr 111 Regny 95-045 Regny gm. Koluszki
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 70 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wysokość oraz formy wniesienia wadium dla poszczególnych zadań zostały określone w rozdziale XI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin realizacji zamówienia od podpisania umowy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.31wog.wp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach