Przetargi.pl
dostawa narzędzi pomiarowych do projektu Dobry zawód - lepsza przyszłość współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łęczycy

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łęczycy ogłasza przetarg

 • Adres: 99-100 Łęczyca, ul. Ozorkowskie Przedmieście 2
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 024 7212341 , fax. 024 7212341
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łęczycy
  ul. Ozorkowskie Przedmieście 2 2
  99-100 Łęczyca, woj. łódzkie
  tel. 024 7212341, fax. 024 7212341
  REGON: 00098948800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsp1.oswiata.org.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: samorządowa jednostka organizacyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa narzędzi pomiarowych do projektu Dobry zawód - lepsza przyszłość współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łęczycy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawy narzędzi pomiarowych do projektu Dobry zawód - lepsza współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łęczycy. Szczegółową listę poszczególnych pozycji oraz liczbę sztuk zawiera załącznik nr 1 Formularz ofertowy. Wszystkie zamawiane przedmioty powinny być fabrycznie nowe, tzn. że żadna część składająca się na dany materiał nie może być wcześniej używana.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 380000005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zsp1.oswiata.org.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach