Przetargi.pl
Dostawa urządzeń laboratoryjnych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Łodzi.

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 93-569 Łódź, ul. Proletariacka 2/6
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 6351400, 6351432 , fax. 042 6351432
 • Data zamieszczenia: 2016-05-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi
  ul. Proletariacka 2/6 2/6
  93-569 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 6351400, 6351432, fax. 042 6351432
  REGON: 00009251600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa urządzeń laboratoryjnych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Łodzi.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem postępowania jest dostawa urządzeń laboratoryjnych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Łodzi. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia własnym transportem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego: Zakład Higieny Weterynaryjnej w Łodzi, ul. Proletariacka 2/6 - pracownia wskazana przez Zamawiającego wraz z wniesieniem oraz instalacją urządzenia w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego .Przedmiot zamówienia został podzielony na III części i jest szczegółowo przedstawiony w załączniku do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ..
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 380000005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji napraw gwarancyjnych
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wiw.bip.lodz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach