Przetargi.pl
Eksploatacja składowisk /2015

EKO-REGION Sp. z o.o. Bełchatów ogłasza przetarg

 • Adres: 97-400 Bełchatów, ul. Bawełniana 18
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 6330815, 6330819 , fax. 044 6330819
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: EKO-REGION Sp. z o.o. Bełchatów
  ul. Bawełniana 18 18
  97-400 Bełchatów, woj. łódzkie
  tel. 044 6330815, 6330819, fax. 044 6330819
  REGON: 59076538100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ko-region.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka z o. o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Eksploatacja składowisk /2015
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I (ZAKŁAD (I) - zakład/składowisko w miejscowości Kowale gm. Praszka) 1. Przedmiotem zadania są usługi wykonywane według warunków technicznych i szczegółowego zakresu usług wskazanych w załączniku Nr 1 do umowy dla zakładu (I) - zakład/składowisko w miejscowości Kowale gm. Praszka 2. Zamawiający dysponuje zakładem na podstawie odrębnej umowy z właścicielem. 3. Zakład/składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kowalach gm. Praszka stanowi Instalację Zastępczą dla Regionu Północnego Województwa Opolskiego w zakresie: > składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej niż powstająca w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. Część II (ZAKŁAD (II) - zakład/składowisko w miejscowości Gotartów gm. Kluczbork) 1. Przedmiotem zadania są usługi wykonywane według warunków technicznych i szczegółowego zakresu usług wskazanych w załączniku Nr 1 do umowy dla zakładu (II) - zakład/składowisko w miejscowości Gotartów gm. Kluczbork. 2.Zamawiający dysponuje zakładem na podstawie odrębnej umowy z właścicielem. 3. Zakład/składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Gotartowie gm. Kluczbork stanowi Instalację Regionalną dla Regionu Północnego Województwa Opolskiego i Instalację Zastępczą dla Regionu Centralnego i Północnego Województwa Opolskiego w zakresie: - mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielania ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku. - przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów - składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach nr 1 dla zakładu (I) - Kowale i zakładu (II) - Gotartów do projektu umowy (załącznik nr 1 do SIWZ). II. Zobowiązania Wykonawcy 1.Wykonawca zobowiązany będzie do: - zawarcia umowy dzierżawy urządzeń i sprzętu będącego własnością Zamawiającego, - dostarczenia wymaganego przez Zamawiającego sprzętu wyposażonego w liczniki motogodzin. 2.Wykonawca zobowiązuje się wykonywać usługi zgodnie z wytycznymi zawartymi w załączniku nr 1 - rzetelnie i terminowo. 3.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody, które spowodował zarówno Zamawiającemu jak i innemu podmiotowi na terenie wykonywania usługi minimum do wysokości środków niezbędnych do pokrycia kosztów naprawy powstałej szkody i przywrócenia stanu przedmiotów, budynków, budowli do stanu odpowiadającemu ich parametrom przed powstaniem szkody; 4. Wykonawca zobowiązuje się do: - zabezpieczenia swoich pracowników w odzież roboczą, ochronną i środki ochrony indywidualnej odpowiednie do rodzaju wykonywanej pracy w tym między innymi w: rękawice, okulary i kaski ochronne, (w kolorach wskazanych przez Zamawiającego - wzór i kolor odpowiadający normom obowiązującym w firmie Zamawiającego), a ubrania robocze muszą być zgodne ze standardami i przepisami obowiązującymi w tym zakresie. - przeprowadzenia zatrudnionym pracownikom szkoleń z zakresu BHP. - skierowania na badania psychologiczne pracowników - jeśli lekarz medycyny pracy podczas badania wstępnego lub okresowego stwierdzi taką potrzebę - zatrudnienia pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do obsługi urządzeń i sprzętu 5.Wykonawca zobowiązany jest dbać o czystość i porządek w miejscu pracy. 6.Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad i przepisów BHP i PPOŻ oraz zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego dla zakładu ze szczególnym uwzględnieniem informacji dotyczących: - warunków ochrony przeciwpożarowej; zasad postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia; - zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego; zadań i obowiązków koniecznych do spełnienia w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 7.Wykonawca eliminuje zachowania pracowników sprzeczne z zasadami BHP 8.Wykonawca zakazuje wnoszenia, przechowywania, spożywania alkoholu oraz środków odurzających na terenie Zamawiającego przez swoich pracowników. Wstęp osób znajdujących się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających na teren i do pomieszczeń Zamawiającego jest zakazane. 9.Wykonawca zakazuje stawiania się do pracy pracowników w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905300001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający określa dla całego zamówienia wadium na kwotę 8000 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych), natomiast dla poszczególnych zakładów wadia wynoszą: Część I - Kowale: 4 000,00 zł Część II - Gotartów: 4 000,00 zł Termin wniesienia wadium upływa równocześnie z terminem złożenia oferty, tj. do dnia 26.02.2015 r. godz:09:00. 2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a)pieniądzu - na konto Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Bełchatowie o numerze:24 8965 0008 2001 0006 4288 0001 b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c)gwarancjach bankowych; d)gwarancjach ubezpieczeniowych; e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 3.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. 4.Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym, 5.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 6.Niezależnie od formy, w jakiej zostanie wniesione wadium, Zamawiający uzna ważne tylko oferty zabezpieczone wadium, będącym w dyspozycji Zamawiającego. W przypadku wpłaty pieniężnej na konto Zamawiającego kwota wadium musi realnie wpłynąć na bankowe konto - czego potwierdzenie będą stanowić wyciągi bankowe. W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie ksero dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego poświadczonego za zgodność z oryginałem. Dokumenty, o których mowa w ppkt 2 muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym wykonawca jest związany z ofertą, 7.Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowaniu, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejszą, z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a ustawy Pzp, 8.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 9.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertą przed upływem składania ofert, 10.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego, 11.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę, 12.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie, 13.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 14.Nie wniesienie wadium lub wniesienie wadium po terminie składania ofert spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.eko-region.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach