Przetargi.pl
UTRZYMANIE DRÓG GRUNTOWYCH I ŻWIROWYCH W MIEŚCIE SKIERNIEWICE

Urząd Miasta Skierniewice ogłasza przetarg

 • Adres: 96-100 Skierniewice, ul. Rynek 1
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 046 8345100 , fax. 046 8345151
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta Skierniewice
  ul. Rynek 1 1
  96-100 Skierniewice, woj. łódzkie
  tel. 046 8345100, fax. 046 8345151
  REGON: 00052430600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.um.skierniewice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  UTRZYMANIE DRÓG GRUNTOWYCH I ŻWIROWYCH W MIEŚCIE SKIERNIEWICE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie dróg gruntowych i żwirowych w mieście Skierniewice, wskazywanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia. Wielkość zamówienia będzie uzależniona od potrzeb zamawiającego. Kod CPV: 45233142-6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: a) Równanie dróg gruntowych, żwirowych o średniej szerokości 5,00m: - dwukrotne mechaniczne profilowanie nawierzchni równiarką, tak by zlikwidować nierówności drogi z nadaniem spadków daszkowych 4% bez mechanicznego zagęszczenia nawierzchni walcem. b) Równanie dróg gruntowych, żwirowych o średniej szerokości 5,00m: - dwukrotne mechaniczne profilowanie nawierzchni równiarką, tak by zlikwidować nierówności drogi z nadaniem spadków daszkowych 4% z mechanicznym zagęszczeniem nawierzchni walcem. c) Remont dróg gruntowych, żwirowych o średniej szerokości 5,00m - żwirem: - mechaniczne profilowanie nawierzchni, tak by zlikwidować nierówności drogi z nadaniem spadków daszkowych 4 %, - wykonanie nawierzchni z warstwy żwiru spełniającego normę PN-B-11111, grubości 7cm, z nadaniem spadków daszkowych 4 %, (materiał Wykonawcy), - mechaniczne zagęszczenie nawierzchni walcem. d) -Remont dróg gruntowych, żwirowych o średniej szerokości 5,00m - żwirem : - mechaniczne profilowanie nawierzchni, tak by zlikwidować nierówności drogi z nadaniem spadków daszkowych 4 %, - wykonanie nawierzchni z warstwy żwiru spełniającego normę PN-B-11111, grubości 14cm, z nadaniem spadków daszkowych 4 %, (materiał Wykonawcy), - mechaniczne zagęszczenie nawierzchni walcem e) Remont dróg gruntowych, żwirowych o średniej szerokości 5,00m - tłuczniem: - mechaniczne profilowanie nawierzchni, tak by zlikwidować nierówności drogi z nadaniem spadków daszkowych 2 %, - wykonanie nawierzchni tłuczniowej, grubości 20cm, z nadaniem spadków daszkowych 2 %, (materiał Zamawiającego), - mechaniczne zagęszczenie nawierzchni walcem. f) Remont dróg gruntowych, żwirowych o średniej szerokości 5,00m - tłuczniem dolomitowym frakcji 0- 63mm: - mechaniczne profilowanie nawierzchni, tak by zlikwidować nierówności drogi, z nadaniem spadków daszkowych 2 %, - wykonanie nawierzchni tłuczniowej, grubości 20cm po zagęszczeniu, z zaklinowaniem miałem kamiennym, z nadaniem spadków daszkowych 2 %, (materiał Wykonawcy), - mechaniczne zagęszczenie nawierzchni walcem g) Wzmocnienia nawierzchni dróg o średniej szerokości 5,00m - destruktem: - mechaniczne profilowanie nawierzchni, tak by zlikwidować nierówności drogi z nadaniem spadków daszkowych 2 %, - wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego, grubości 8cm, z nadaniem spadków daszkowych 2 %, (materiał Zamawiającego), - mechaniczne zagęszczenie nawierzchni walcem h) Wzmocnienia nawierzchni dróg o średniej szerokości 5,00m - destruktem: - mechaniczne profilowanie nawierzchni, tak by zlikwidować nierówności drogi z nadaniem spadków daszkowych 2 %, - wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego, grubości 8cm, z nadaniem spadków daszkowych 2 %, (materiał Wykonawcy), - mechaniczne zagęszczenie nawierzchni walcem i) Równanie poboczy gruntowych, żwirowych o średniej szerokości 1,00m: - mechaniczne profilowanie nawierzchni równiarką, tak by zlikwidować nierówności poboczy z nadaniem spadków jednostronnych 4% oraz mechaniczne zagęszczenie nawierzchni walcem, j) Remont poboczy gruntowych, żwirowych o średniej szerokości 1,00m: - mechaniczne profilowanie nawierzchni równiarką, tak by zlikwidować nierówności poboczy z nadaniem spadków jednostronnych 4 %, - wykonanie nawierzchni poboczy z warstwy żwiru, grubości 7cm, z nadaniem spadków jednostronnych 4 %, (materiał Wykonawcy) - mechaniczne zagęszczenie nawierzchni walcem, k) Remont poboczy gruntowych, żwirowych o średniej szerokości 1,00m: - mechaniczne profilowanie nawierzchni, tak by zlikwidować nierówności poboczy z nadaniem spadków jednostronnych 4 %, - wykonanie nawierzchni poboczy z warstwy żwiru, grubości 14cm, z nadaniem spadków jednostronnych 4 %, (materiał Wykonawcy) - mechaniczne zagęszczenie nawierzchni poboczy walcem UWAGA: Materiał Zamawiającego, składowany jest na terenie miasta, Transport materiału do miejsca wbudowania na odległość do 10 km. Ilekroć w niniejszej specyfikacji lub jej załącznikach występują nazwy własne, Zamawiający zastrzega, iż użycie tych nazw ma na celu wyłącznie opisanie określonego wymaganego (minimalnego) standardu wykonania zamówienia i w każdym z takich przypadków Zamawiający dopuszcza zaoferowanie środków i materiałów równoważnych. Uwaga! Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej przed złożeniem oferty. Tam, gdzie w opracowaniu zostały wskazane normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań RÓWNOWAŻNYCH. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane materiały, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Termin wykonania zamówienia Wykonawca, który wygra przetarg zostanie zobowiązany do realizacji zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2015r. W przypadku wcześniejszego wykonania całego zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia oraz wyczerpania zakresu finansowego określonego umową, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy przed w/w terminem tj. 15 grudnia 2015r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 3 000 zł (słownie: trzy tysiące 00/100). Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 2.1. W pieniądzu - przelewem na rachunek nr konta: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA nr 81 1020 3352 0000 1402 0193 3969 z dopiskiem DK - wadium - Utrzymanie dróg gruntowych i żwirowych w mieście Skierniewice, 2.2. W poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 2.3. W gwarancjach bankowych, 2.4. W gwarancjach ubezpieczeniowych, 2.5. W poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.) 3. Wadium w innych dopuszczonych formach należy wnieść w kasie Urzędu Miasta Skierniewice. 4. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które do terminu składania ofert włącznie, znajdzie się na koncie Zamawiającego. Datą wpłaty wadium jest data wpływu na konto a nie data złożenia przelewu. 5. Zamawiający będzie przechowywał wadium wniesione w pieniądzu na rachunku bankowym i jego zwrot nastąpi zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy Pzp. 6. Zamawiający zwraca wadium w przypadkach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 7. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ podlega wykluczeniu z postępowania. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie oczywistej omyłki, o której mowa a art.87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas przystąpienia do realizacji zgłoszonych prac
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.um.skierniewice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach