Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy pozostałych nawozów dla RZD w Żelaznej w 2015r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Rolniczy Zakład Doświadczalny im. prof. Adama Skoczylasa w Żelaznej ogłasza przetarg

 • Adres: 96-116 Dębowa Góra, Żelazna 43
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 46 833 01 33 , fax. 46 831 33 19
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Rolniczy Zakład Doświadczalny im. prof. Adama Skoczylasa w Żelaznej
  Żelazna 43 43
  96-116 Dębowa Góra, woj. łódzkie
  tel. 46 833 01 33, fax. 46 831 33 19
  REGON: 00000178400092
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy pozostałych nawozów dla RZD w Żelaznej w 2015r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Nr Zadania Nazwa Jednostka miary Ilość I. Saletrosan 26 lub równoważny Tona 24 II. Saletra amonowa lub równoważny Tona 48 III. Mocznik nawozowy lub równoważny Tona 48 IV. Salmag z Magnezem lub równoważny Tona 24 V. Salmag z Borem lub równoważny Tona 24 VI. Fosforan amonu lub równoważny Tona 24 VII. Polifoska 6-20-30 lub równoważny Tona 48
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 244400000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://rzdzelazna.cem.sggw.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach