Przetargi.pl
Dostawa materiałów biurowych

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 6641526, 6641210 , fax. 042 6641112
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
  ul. Piotrkowska 104 104
  90-926 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 6641526, 6641210, fax. 042 6641112
  REGON: 00430800200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lodz.uw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów biurowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Formularz oferty stanowiący Załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ. 3. Zamawiający wymaga, aby oferowane materiały biurowe spełniały wymagane parametry i standardy jakościowe wyszczególnione w kolumnie nr 2 formularza oferty, stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ. 4. W niektórych pozycjach formularza oferty przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie znaków towarowych, producentów i pochodzenia. Wskazania te mają charakter przykładowy, określają klasę i standard zamawianych wyrobów, a Zamawiający dopuszcza w tych przypadkach składanie ofert równoważnych. 5. Zamawiający zastrzega, że cena oferty będzie służyć jedynie do porównania ofert. W umowie zostanie wpisana kwota, na którą w okresie trwania umowy zostanie zrealizowane niniejsze zamówienie. 6. Zamawiający jednocześnie zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w zakresie 50% jej wartości w terminie obowiązywania umowy. 7. Zamawiający w każdorazowym zamówieniu określi ilość i asortyment zamówienia, co będzie stanowić podstawę do określenia wynagrodzenia wykonawcy za dostawę transzy. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupienia u Wykonawcy materiałów zgodnych z przedmiotem zamówienia, które nie zostały wymienione w Załączniku Nr 1 do SIWZ. 9. Wykonawca sporządzając ofertę jest zobowiązany do wpisania w kolumnie nr 3 Załącznika Nr 1 do SIWZ danych umożliwiających identyfikację oferowanego produktu, w zależności od sposobu opisania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia: 1) w przypadku, gdy przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie znaków towarowych, producentów i pochodzenia należy: a) wpisać adnotację: taki sam jak w kolumnie nr 2, gdy wykonawca oferuje produkt przykładowo wskazany przez Zamawiającego w kolumnie nr 2, b) wpisać producenta, importera lub dystrybutora oferowanego artykułu oraz wszystkie parametry techniczne i jakościowe, które zawiera opis zamawianego artykułu w kolumnie nr 2 - gdy wykonawca oferuje produkt równoważny do wskazanego. UWAGA! W celu potwierdzenia równoważności, wykonawca musi załączyć do każdego proponowanego artykułu równoważnego jego opis w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy zawierający nazwę artykułu, producenta artykułu, dokładny opis cech jakościowych i parametrów technicznych produktu, ewentualnie numer katalogowy. Z załączonego dokumentu w sposób nie budzący wątpliwości Zamawiającego, winno wynikać, iż zaproponowane artykuły równoważne są o takich samych lub lepszych parametrach technicznych w odniesieniu do wskazanych przez Zamawiającego. 2) w przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie został opisany przez przykładowe wskazanie znaków towarowych, producentów i pochodzenia należy wpisać w kolumnie nr 3 formularza oferty producenta, importera lub dystrybutora oferowanego artykułu (ewentualnie markę artykułu jego symbol lub numer katalogowy). UWAGA! Wykonawca w ofercie powinien podać, które konkretnie artykuły proponuje za podaną cenę. Brak jednoznacznej identyfikacji nie pozwoli na ocenę, jakie artykuły zostały zaoferowane oraz czy te wyroby spełniają wymogi postawione w SIWZ. 10. Wszystkie oferowane artykuły, jeżeli tego wymagają odpowiednie przepisy prawa, muszą posiadać stosowne atesty lub certyfikaty w zakresie bezpieczeństwa i dopuszczenia do obrotu handlowego. 11. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na dostarczone produkty na okres, 12 miesięcy, licząc od dnia dostawy. 12. W przypadku dostarczenia wyrobów wadliwych lub nie spełniających warunków zamówienia, Zamawiający złoży do wykonawcy stosowną reklamację, która zostanie rozpatrzona w ciągu 5 dni roboczych od dnia jej zgłoszenia. Po bezskutecznym upływie tego terminu reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z żądaniem Zamawiającego a wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwe materiały biurowe na wolne od wad, zgodnie z warunkami zamówienia, w terminie 5 dni roboczych. 13. Nazwa dostarczonego towaru na fakturze musi być zgodna z nazwą na opakowaniu i z nazwą w formularzu oferty. Również cena towaru wykazana na fakturze musi być zgodna z ceną z formularza ofertowego. 14. Przedmiot dostawy zostanie dostarczony przez Wykonawcę na jego koszt do siedziby Zamawiającego w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 104 w opakowaniu fabrycznym bezzwrotnym do pomieszczenia wskazanego przez pracownika Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301920001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lodzkie.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach