Przetargi.pl
Remont dróg bitumicznych na terenie Miasta i Gminy Opoczno w roku 2015

Gmina Opoczno ogłasza przetarg

 • Adres: 26-300 Opoczno, ul. Staromiejska 6
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 7363137 , fax. 044 7363111
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Opoczno
  ul. Staromiejska 6 6
  26-300 Opoczno, woj. łódzkie
  tel. 044 7363137, fax. 044 7363111
  REGON: 59064837900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.opoczno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dróg bitumicznych na terenie Miasta i Gminy Opoczno w roku 2015
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont obejmował będzie drogi gminne o nawierzchni bitumicznej z terenu miasta i gminy Opoczno w 2015r. Planuje się, że remont cząstkowy obejmie w 2015r ok. 2500 m? dróg o nawierzchni bitumicznej z terenu Miasta i Gminy Opoczno.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Długość okresu gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.opoczno.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach