Przetargi.pl
Zakup i dostawa oleju napędowego w ilości do 65.000 l

Gmina Sędziejowice ogłasza przetarg

 • Adres: 98-160 Sędziejowice, ul. Wieluńska 6
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 043 6771002 , fax. 043 6771006
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sędziejowice
  ul. Wieluńska 6 6
  98-160 Sędziejowice, woj. łódzkie
  tel. 043 6771002, fax. 043 6771006
  REGON: 73093459400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminasedziejowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa oleju napędowego w ilości do 65.000 l
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: /Zakup i dostawa oleju napędowego w ilości do 65.000 l /. 2. Termin realizacji zamówienia: do 31.12.2016 r. w dostawach, każda w ilości od 2 000 do 10 000 l. 3. Dostawy realizowane będą w ciągu maksymalnie 48 godzin, po złożeniu faksem zapotrzebowania przez Zamawiającego, środkiem transportu Wykonawcy. 4. Miejscem dostawy jest: Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Sędziejowicach, Sędziejowice - Kolonia 12, 98-160 Sędziejowice
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091341008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5.000,00 PLN wg zasad określonych w Dziale XIII SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas dostawy oleju
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminasedziejowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach