Przetargi.pl
Roboty budowlane obejmujące wykonanie nawierzchni placu na terenie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii-Pracownia ZHW w Koninie przy ul. Kościuszki 37

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 250
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 8689347; 0601 851941 , fax. 061 8684531, 061 661 93 60
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu
  ul. Grunwaldzka 250 250
  60-166 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8689347; 0601 851941, fax. 061 8684531, 061 661 93 60
  REGON: 00009297600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wiw.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane obejmujące wykonanie nawierzchni placu na terenie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii-Pracownia ZHW w Koninie przy ul. Kościuszki 37
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Roboty budowlane obejmujące wykonanie nawierzchni placu na terenie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii-Pracownia ZHW w Koninie przy ul. Kościuszki 37
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 9 500,00 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wiw.poznan.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach