Przetargi.pl
Remonty ulic o nawierzchni gruntowej na terenie miasta Kalisza w 2016r. z podziałem na dwa rejony

Zarząd Dróg Miejskich ogłasza przetarg

 • Adres: 62-800 Kalisz, ul. Złota 43
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 62 59 85 200 , fax. 62 59 85 201
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Miejskich
  ul. Złota 43 43
  62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie
  tel. 62 59 85 200, fax. 62 59 85 201
  REGON: 25102624900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdm.kalisz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remonty ulic o nawierzchni gruntowej na terenie miasta Kalisza w 2016r. z podziałem na dwa rejony
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zgodnie z zapisem pkt. 4.1 i 4.2 SIWZ: 4.1. Przedmiotem zamówienia jest: Remonty ulic o nawierzchni gruntowej na terenie miasta Kalisza w 2016r, z podziałem na dwa rejony 4.2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 4.2.1. remonty ulic o nawierzchni gruntowej na terenie miasta Kalisza z podziałem na dwa rejony, wskazanych przez Zamawiającego w zleceniu jednostkowym. 4.2.2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności : 1/ dokonywanie przeglądów stanu nawierzchni przy udziale przedstawiciela Zarządu Dróg Miejskich a/ co najmniej 1 raz w miesiącu na wszystkich drogach miasta Kalisza b/ przegląd stanu nawierzchni może być dokonywany sukcesywnie, jak też jednocześnie na wszystkich drogach c/ sporządzanie protokołów z dokonywanych przeglądów 2/ zgłaszanie inspektorowi nadzoru potrzeby wykonania niezbędnych remontów 3/ terminowe i sprawne wykonywanie poleceń Zamawiającego 4.2.3. Miasto Kalisz w powyższym zakresie zostało podzielone na 2 rejony zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym. 4.2.4.Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 4.2.5. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi oferent niezależnie od wyniku postępowania przetargowego. 4.2.6.Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym przedmiotem zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości j.n.: Każda oferta musi być zabepieczona wadium w wysokości: REJON I - 4.000,00 zł REJON II - 4.000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji zlecenia jednostkowego
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdm.kalisz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach