Przetargi.pl
Remonty nawierzchni dróg wewnętrznych w m. Szklary, Dylągówka i Grzegorzówka.

Gmina Hyżne ogłasza przetarg

 • Adres: 36-024 Hyżne, Hyżne 103
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 2295002
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Hyżne
  Hyżne 103 103
  36-024 Hyżne, woj. podkarpackie
  tel. 017 2295002
  REGON: 69058208000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.hyzne.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remonty nawierzchni dróg wewnętrznych w m. Szklary, Dylągówka i Grzegorzówka.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów nawierzchni na drogach w sołectwach: Szklary, Grzegorzówka i Dylągówka. Szczegółowy zakres robót: a) Szklary: - wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego - 1178 m2 - wykonanie warstwy ścieralnej z mies
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków: 1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 1.5 Spełniają wymagania o których mowa w pkt 2 2. Wymagania stawiane Wykonawcy: 2.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 2.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 2.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. 2.4 Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 2.5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 2.6 Wykonawca zapewni odpowiedni sprzęt transportowy do transportu mas bitumicznych odpowiadający warunkom terenowym na poszczególnych drogach. 2.7 Wykonawca zapewni sprzęt własny bądź wynajmowany do układania mas bitumicznych przy minimalnej szerokości jezdni - 2,5 m Uwaga! Drogi przeznaczone do remontu nawierzchni położone są w terenach pagórkowatych (Szklary i Dylągówka) z dostępem do nich poprzez inne drogi ze znaczną gęstością zabudowy. Stąd Wykonawca musi zapewnić dostawę mas bitumicznych i kruszywa samochodami o stosunkowo niedużej ładowności i gabarytach (wymagania pkt 2.6). Planowana do remontu nawierzchni droga w m. Dylągówka ma mieć jedynie 2,5 m szerokości, toteż Wykonawca zapewni, że posiada lub ma możliwość wynajmu rozścielacza mas bitumicznych o rozstawie układania masy minimum 2,5 m (wymagania pkt. 2.7) 3. Wymagania dot. Gwarancji: Na wykonany przedmiot umowy wykonawca udzieli gwarancji w ilości: 3 lat od daty odbioru końcowego
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 3) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.hyzne.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach