Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej nr 1645R Płazów - Podemszczyzna w km 10+826 - 15+288 wraz z przebudową przepustów w km 12+466, 14+507 i 14+938

Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie ogłasza przetarg

 • Adres: 37-600 Lubaczów, ul. kard. St. Wyszyńskiego 31
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 016 6321604 , fax. 016 6329999
 • Data zamieszczenia: 2016-07-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie
  ul. kard. St. Wyszyńskiego 31 31
  37-600 Lubaczów, woj. podkarpackie
  tel. 016 6321604, fax. 016 6329999
  REGON: 65090314400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzdlubaczow.iap.p
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 1645R Płazów - Podemszczyzna w km 10+826 - 15+288 wraz z przebudową przepustów w km 12+466, 14+507 i 14+938
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 1645R Płazów - Podemszczyzna w km 10+826 - 15+288 wraz z przebudową przepustów w km 12+466, 14+507 i 14+938
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: płatność
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzdlubaczow.iap.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach