Przetargi.pl
Wykonanie chodników wraz z kanalizacją deszczową w drodze gminnej nr 108762R w Mrowli oraz w drodze gminnej nr 108765R w Świlczy

Gmina Świlcza ogłasza przetarg

 • Adres: 36-072 Świlcza, Świlcza 168
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 8670100, 8670133 , fax. 017 8670157
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Świlcza
  Świlcza 168 168
  36-072 Świlcza, woj. podkarpackie
  tel. 017 8670100, 8670133, fax. 017 8670157
  REGON: 69058214000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie chodników wraz z kanalizacją deszczową w drodze gminnej nr 108762R w Mrowli oraz w drodze gminnej nr 108765R w Świlczy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie chodników wraz z kanalizacją deszczową w drodze gminnej nr 108762R w Mrowli oraz w drodze gminnej nr 108765R w Świlczy. Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres robót: 1) w zakresie wykonania chodnika wraz z kanalizacją deszczową w drodze gminnej nr 108762R w Mrowli: a) budowa chodnika o powierzchni 187,5 m2 wykonanego z nawierzchni z kostki brukowej o grubości 6 cm i szerokości 1,5 m po lewej stronie drogi, przy krawędzi jezdni, na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 15 cm, b) przebudowa zjazdów indywidulanych po stronie chodnika polegającą na wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej o grubości 8 cm i szerokości 1,5 m, podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 20 cm oraz warstwa mrozochronna 15 cm. Szerokość przebudowywanych zjazdów - 5,0 m, c) rozbiórka istniejących przepustów pod zjazdami ze względu na budowę rowu krytego, d) przebudowa odwodnienia drogi polegającą na zabudowie rowem krytym istniejącego rowu otwartego po lewej stronie drogi: ściek przykrawężnikowy wykonany z kostki brukowej o grubości 8 cm, rów kryty - fi 400, przykanaliki - rury fi 200, e) roboty konserwacyjne w km 0+000 - 0+550 polegające na naprawie chodnika - 294,0 m2, 2) w zakresie wykonania chodnika wraz z kanalizacją deszczową w drodze gminnej nr 108765R w Świlczy: a) budowa chodnika o powierzchni 127,5 m2 wykonanego z kostki brukowej o grubości 6 cm o szerokości 1,5 m na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 15 cm, b) przebudowa zjazdów indywidualnych o szerokości 3,5 m polegająca na wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej o grubości 8 cm oraz podbudowie z kruszywa łamanego gr. 25 cm oraz warstwie mrozoochronnej gr. 15 cm, c) przebudowa istniejących skrzyżowań z drogami bocznymi polegającą na położeniu nawierzchni asfaltowej, d) przebudowa odwodnienia drogi polegającą na wykonaniu rowu krytego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.swilcza.i-gmina.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach