Przetargi.pl
Przebudowa drogi Lecka Berdecha nr dz. 610/1, Przebudowa drogi Nowy Borek Przylasek Wielki nr dz. 3184/2, Przebudowa drogi w Białce k. Kustry nr dz. 240, Przebudowa drogi Błażowa Dolna k. Grabskiego nr dz. 770, Przebudowa drogi Futoma Karpaty nr dz. 2282 i 2269, Przebudowa drogi Błażowa Dolna Mokłuczka do Sobkowicza nr dz. 1685, Przebudowa placu k. Domu Ludowego w Piątkowej nr dz. 979

Gmina Błażowa ogłasza przetarg

 • Adres: 36-030 Błażowa, Plac Jana Pawła II 1
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17/2297119 , fax. 17 2297077
 • Data zamieszczenia: 2016-07-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Błażowa
  Plac Jana Pawła II 1 1
  36-030 Błażowa, woj. podkarpackie
  tel. 17/2297119, fax. 17 2297077
  REGON: 69058199100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.blazowa.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi Lecka Berdecha nr dz. 610/1, Przebudowa drogi Nowy Borek Przylasek Wielki nr dz. 3184/2, Przebudowa drogi w Białce k. Kustry nr dz. 240, Przebudowa drogi Błażowa Dolna k. Grabskiego nr dz. 770, Przebudowa drogi Futoma Karpaty nr dz. 2282 i 2269, Przebudowa drogi Błażowa Dolna Mokłuczka do Sobkowicza nr dz. 1685, Przebudowa placu k. Domu Ludowego w Piątkowej nr dz. 979
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje zakres prac w poszczególnych zadaniach: 1. Zadanie 1: Przebudowa drogi Lecka Berdecha nr dz. 610/1. 2. Zadanie 2: Przebudowa drogi Nowy Borek Przylasek Wielki nr dz. 3184/2. 3. Zadanie 3: Przebudowa drogi w Białce k. Kustry nr dz. 240. 4. Zadanie 4: Przebudowa drogi Błażowa Dolna k. Grabskiego nr dz. 770. 5. Zadanie 5: Przebudowa drogi Futoma Karpaty nr dz. 2282 i 2269. 6. Zadanie 6: Przebudowa drogi Błażowa Dolna Mokłuczka do Sobkowicza nr dz. 1685. 7. Zadanie 7: Przebudowa placu k. Domu Ludowego w Piątkowej nr dz. 979. Przy wykonaniu zadań należy uwzględnić obsługę geodezyjną robót. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określono w przedmiarach robót stanowiących Załączniki nr 6.1 - 6.7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji i rękojmi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.blazowa.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach