Przetargi.pl
Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Rakszawa.

Gmina Rakszawa ogłasza przetarg

 • Adres: 37-111 Rakszawa, Rakszawa 506
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 2261281 , fax. 017 2261677
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Rakszawa
  Rakszawa 506 506
  37-111 Rakszawa, woj. podkarpackie
  tel. 017 2261281, fax. 017 2261677
  REGON: 69058182100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rakszawa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Rakszawa.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Rakszawa. Zakres zadania obejmuje: Zadanie 1 - Przebudowa drogi gminnej nr 10 9964 R Rakszawa Basakówka - Dąbrówki (Pastwisko) zlokalizowanej na działkach nr 7786/1 i 7564/6 km 0+000 - 0+990 w m. Rakszawa. /wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej z betonu asfaltowego, wykonanie zjazdów/. Zadanie 2 - Przebudowa drogi gminnej nr 109962R Rakszawa Basakówka - Rakszawa Dymarka położonej w msc. Rakszawa o długości 615 mb. /wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej z betonu asfaltowego, wykonanie zjazdów/. Zadanie 3 - Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ewid. gr 1736/2 o długości 300 mb. położonej w msc. Rakszawa. / wyrównanie podbudowy z kruszywa kamiennego, wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej z betonu asfaltowego/. Zadanie 4 - Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ewid. gr 7541/2 o długości 260 mb. położonej w msc. Rakszawa /wykonanie podbudowy i nawierzchni z kruszywa łamanego/. Zadanie 5 - Przebudowa drogi gminnej nr 10 9961 R Rakszawa - Rakszawa Kościelne położonej w msc. Rakszawa w km 0+270 - 1+440 ( przebudowa nawierzchni, utwardzenie poboczy, wykonanie zjazdów).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rakszawa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach