Przetargi.pl
Naprawa dróg leśnych w Nadleśnictwie Narol

Nadleśnictwo Narol ogłasza przetarg

 • Adres: 37-610 Narol, ul. Bohaterów Września 1939 roku 38
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 016 6317020 , fax. 016 6317020
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Narol
  ul. Bohaterów Września 1939 roku 38 38
  37-610 Narol, woj. podkarpackie
  tel. 016 6317020, fax. 016 6317020
  REGON: 65001672700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Naprawa dróg leśnych w Nadleśnictwie Narol
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest : Zadanie I: Naprawa drogi leśnej nr DL/07-2 w leśnictwie Huta Różaniecka w km 0+000 do 0+350 Polegający na wykonaniu następujących robót: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża Wykonanie nasypów z piasku z zagęszczeniem, wyrównanie zaniżeń, uzupełnienie poboczy Naprawa drogi tłuczniem kamiennym wraz z zagęszczeniem i zamiałowaniem Inwestycja zlokalizowana jest w leśnictwie Huta Różaniecka na terenie gminy Narol w powiecie lubaczowskim w woj. podkarpackim, na działkach o numerach ewid.: 2261, 2262, obręb ewidencyjny Huta Różaniecka w jednostce ewidencyjnej Narol - obszar wiejski Zadanie II: Naprawa drogi leśnej DL/09-126 w leśnictwie Jezioro w km 0+000 do 0+400 Polegający na wykonaniu następujących robót: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża Uzupełnienie poboczy Naprawa wyboi tłuczniem kamiennym wraz z zagęszczeniem i zamiałowaniem Inwestycja zlokalizowana jest w leśnictwie Jezioro na terenie gminy Narol w powiecie lubaczowskim w woj. podkarpackim, na działkach o numerach ewid.: 2212, 2214, obręb ewidencyjny Ruda Różaniecka w jednostce ewidencyjnej Narol - obszar wiejski Zadanie III: Naprawa drogi leśnej DL/01-18 w leśnictwie Kadłubiska Polegający na wykonaniu następujących robót: Wykonanie nasypów z piasku z zagęszczeniem, wyrównanie zaniżeń, uzupełnienie poboczy Naprawa drogi tłuczniem kamiennym wraz z zagęszczeniem i zamiałowaniem Inwestycja zlokalizowana jest w leśnictwie Kadłubiska na terenie gminy Narol w powiecie lubaczowskim w woj. podkarpackim, na działkach o numerach ewid.: 2504, obręb ewidencyjny Kadłubiska w jednostce ewidencyjnej Narol - obszar wiejski Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ, a wszystkie wskazane w nim, poprzez zamieszczenie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, materiały (wyroby) i urządzenia należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ustawy w odniesieniu do norm, aprobat, materiałów (wyrobów), urządzeń wskazanych z nazwy Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów (wyrobów) i urządzeń równoważnych, tj. posiadających parametry nie gorsze niż w przywołanych normach, aprobatach, materiałach (wyrobach) i urządzeniach. Zakres obowiązków Wykonawcy został szczegółowo określony w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 2 500, 00 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium może być wniesione w : a) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy zamawiającego PKO BP Lubaczów 47102042870000280200614925 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym (oryginał); c) gwarancjach bankowych (oryginał); d) gwarancjach ubezpieczeniowych (oryginał); e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (oryginał). Dokument w formie poręczenia/gwarancji powinien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. W tytule przelewu, dokonanego na wyżej podany rachunek bankowy Zamawiającego, należy podać znak sprawy niniejszego postępowania przetargowego (ZG.270.5.2016). Wadium wniesione w formie innej niż pieniądzu należy dołączyć do oferty w formie oryginału. Dokument stanowiący formę wadium musi być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela gwaranta/poręczyciela. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). W treści dokumentu musi znajdować się nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wypłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium na jego pierwsze pisemne wezwanie we wszystkich przypadkach powodujących utratę wadium przez Wykonawcę, określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Wadium musi zabezpieczać cały okres związania ofertą. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem, że Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 Ustawy, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_narol/zamowienia_publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach