Przetargi.pl
Remont drogi gminnej nr 108014R ul. Słowackiego w Dynowie

Gmina Miejska Dynów ogłasza przetarg

 • Adres: 36-065 Dynów, Rynek 2
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 016 6521093 w. 49 , fax. 016 6521093
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Dynów
  Rynek 2 2
  36-065 Dynów, woj. podkarpackie
  tel. 016 6521093 w. 49, fax. 016 6521093
  REGON: 65090026900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.dynow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi gminnej nr 108014R ul. Słowackiego w Dynowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót: 2.1.1 roboty przygotowawcze 2.1.2.remont urządzeń odwadniających 2.1.3. wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego; 2.1.4. wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego; 2.1.5. wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu; 2.1.6. roboty wykończeniowe 2.1.7.wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia ( zakres i warunki wykonania robót) wymienionych w punktach od 2.1.1. do 2.1.7. opisują załączniki: Załącznik Nr 1 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Załącznik Nr 2 do SIWZ Dokumentacja projektowa Załącznik Nr 3 do SIWZ Przedmiary robót
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 6 000, 00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji jakości
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.dynow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach