Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej nr 115710R Końskie - granica gminy (Mrzygłód) w km 0+000 - 0+470

Gmina Dydnia ogłasza przetarg

 • Adres: 36-204 Dydnia, Dydnia 224
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 013 4303002, 4308154 , fax. 013 4303194
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dydnia
  Dydnia 224 224
  36-204 Dydnia, woj. podkarpackie
  tel. 013 4303002, 4308154, fax. 013 4303194
  REGON: 37044021200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminadydnia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej nr 115710R Końskie - granica gminy (Mrzygłód) w km 0+000 - 0+470
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa drogi gminnej nr 115710R Końskie - granica gminy (Mrzygłód) w km 0+000 - 0+470. - w tym: - Roboty ziemne - Podbudowa - Nawierzchnia asfaltowa - Przepusty i odwodnienie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium: 8 000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.gminadydnia
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach