Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej Kąkolówka do Bartonia i Cygana w km 0+000 do 0+350 na działkach nr ewid. 1716 i 1270/1 obręb ewidencyjny Kąkolówka uszkodzonej przez intensywne opady

Gmina Błażowa ogłasza przetarg

 • Adres: 36-030 Błażowa, Plac Jana Pawła II 1
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17/2297119 , fax. 17 2297077
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Błażowa
  Plac Jana Pawła II 1 1
  36-030 Błażowa, woj. podkarpackie
  tel. 17/2297119, fax. 17 2297077
  REGON: 69058199100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.blazowa.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej Kąkolówka do Bartonia i Cygana w km 0+000 do 0+350 na działkach nr ewid. 1716 i 1270/1 obręb ewidencyjny Kąkolówka uszkodzonej przez intensywne opady
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje m.in: - wykonanie podbudowy z kruszyw - 1 473 m2 - wykonanie nawierzchni z mieszanek min . bit w-wa wiążąca gr. 4 cm - 1 035 m2 w-wa ścieralna gr 3 cm - 1 035 m2 - naprawa odwodnienia drogi - 300 mb, - wykonanie poboczy - 413 m2, - obsługa geodezyjna robót Szczegółowy zakres robót został określony w przedmiarach robót stanowiących Rozdział 3 SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium, w wysokości: 2 900,00 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.blazowa.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach