Przetargi.pl
Zakup ratalny dwóch zestawów do polisomnografii dla Pracowni Zaburzeń Oddychania Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie

Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35-241 Rzeszów, ul. Rycerska 2
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 8611421 w. 380 , fax. 017 861 14 29
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie
  ul. Rycerska 2 2
  35-241 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 017 8611421 w. 380, fax. 017 861 14 29
  REGON: 00028994000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcchp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup ratalny dwóch zestawów do polisomnografii dla Pracowni Zaburzeń Oddychania Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup ratalny dwóch zestawów do polisomnografii dla Pracowni Zaburzeń Oddychania Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas reakcji serwisu w dni robocze
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pcchp.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach