Przetargi.pl
Dostawa igieł, kaniul, przyrządów do przetaczania, strzykawek dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

Szpital Specjalistyczny ogłasza przetarg

 • Adres: 38-200 Jasło, ul. Lwowska 22
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 013 4437500 , fax. 013 4468322
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny
  ul. Lwowska 22 22
  38-200 Jasło, woj. podkarpackie
  tel. 013 4437500, fax. 013 4468322
  REGON: 37044448600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.jaslo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa igieł, kaniul, przyrządów do przetaczania, strzykawek dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa igieł, kaniul, przyrządów do przetaczania, strzykawek dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle: Pakiet 1 - igły i kaniule (igły do iniekcji, igły kaniule do wkłuć dożylnych, igły do znieczuleń podpajęczynówkowych, igły do elektrostymulacji i do blokady splotu, strzykawki tuberkulinowe), Pakiet 2 - igły do punkcji (igły do punkcji mostka, zestaw do toracentezy/ paracentezy) Pakiet 3 - igły różne (igły do znieczuleń podpajęczynówkowych, igły do biopsji), Pakiet 4 - kaniule i igły bezpieczne, Pakiet 5 - bezpieczne aparaty do przetaczania, Pakiet 6 - przyrządy do przetaczania (aparat do przetaczania płynów infuzyjnych, aparat do przetaczania krwi, aparat do przetaczania z możliwością pomiaru OCŻ), Pakiet 7 - strzykawki (strzykawki 1xuż., strzykawki do pomp infuzyjnych, strzykawki żanety, strzykawki insulinowe) o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331413209
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: TERMIN DOSTAWY CZĘŚCIOWEJ
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.jaslo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach