Przetargi.pl
Remont zaplecza sanitarno-szatniowego zespołu basenów w Hali Basenów i Lodowiska przy ul. Piłsudskiego 19 w Dębicy.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębicy ogłasza przetarg

 • Adres: 39-200 Dębica, ul. Sportowa 26
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 14 677 61 40 , fax. 14 677 61 40
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębicy
  ul. Sportowa 26 26
  39-200 Dębica, woj. podkarpackie
  tel. 14 677 61 40, fax. 14 677 61 40
  REGON: 18022725000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.debica.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont zaplecza sanitarno-szatniowego zespołu basenów w Hali Basenów i Lodowiska przy ul. Piłsudskiego 19 w Dębicy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu zaplecza sanitarno-szatniowego zespołu basenów w Hali Basenów i Lodowiska przy ul. Piłsudskiego 19 w Dębicy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452100002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 8 000,00 (słownie: osiem tysięcy)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Wydłużenie okresu gwarancji do 60 miesięcy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mosir.debica.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach