Przetargi.pl
Modernizacja Przedszkola Gminnego w Nowym Żmigrodzie

Gmina Nowy Żmigród ogłasza przetarg

 • Adres: 38-230 Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza 2
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 013 4415605 , fax. 013 4415605 w. 37
 • Data zamieszczenia: 2016-07-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowy Żmigród
  ul. Mickiewicza 2 2
  38-230 Nowy Żmigród, woj. podkarpackie
  tel. 013 4415605, fax. 013 4415605 w. 37
  REGON: 37044034700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja Przedszkola Gminnego w Nowym Żmigrodzie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja Przedszkola Gminnego w Nowym Żmigrodzie w podziale na trzy części Część I Modernizacja Przedszkola Gminnego roboty budowlane - przebudowa i modernizacja pomieszczeń przedszkola, przebudowa instalacji elektrycznej , wymiana pokrycia dachowego, dostosowanie budynku do potrzeb niepełnosprawnych . Zakres przedmiotu zamówienia: Roboty rozbiórkowe: demontaż pokrycia dachu rynien i rur spustowych, rozbiórka oblicowania schodów wewnętrznych, rozbiórka fragmentów ścian i stropu, rozbiórka podłóg i warstw posadzkowych, demontaż okien i drzwi częściowa, skucie tynków w zakresie wymaganym, demontaż balustrad i krat, demontaż urządzeń instalacyjnych, demontaż dźwigu towarowego, Roboty budowlano-wykończeniowe: wzmocnienie konstrukcji dachu wraz z impregnacją więźby dachowej z zabezpieczeniem warstwy izolacji poddasza, montaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, ułożenie pokrycia dachu z blachy trapezowej na łatach drewnianych, demontaż i ponowny montaż zestawu 4 szt. paneli solarnych, wykonanie nadproży nad projektowanymi otworami, wykonanie warstw podkładowych pod podłogi i posadzki, wykonanie oblicowanie schodów wewnętrznych, wymurowanie ścianek działowych, zamurowanie istniejących otworów, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, montaż ścianek szklanych o konstrukcji aluminiowej lub z pustaków szklanych, montaż okien oddymiających, montaż elektrycznego dźwigu towarowego, montaż nadproży, wykonanie posadzek z płytek gresowych, podłóg drewnianych, paneli laminowanych oraz wykładzin winylowych, oblicowanie ścian płytkami ceramicznymi, wykonanie okładzin ściennych z płatków natryskowych, okładziny ścienne z gładzi gipsowych, roboty malarskie, montaż systemowych wycieraczek do obuwia, montaż krat, podchwytów i balustrad schodowych, montaż wyposażenia sanitariatów i sal tj. dozowniki na mydło i ręczniki papierowe, suszarki elektryczne, drabinki gimnastyczne, szyny sufitowe, rolety okienne itp. wymiana dźwigu towarowego, oraz prace wymagane charakterem lub technologią prac wymienionych wyżej a niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania Roboty sanitarne: Wymiana baterii umywalkowych ściennych, Przebudowa instalacji elektrycznej rozdzielnice energetyczne, montaż infrastruktury kablowej, montaż kabli i przewodów, montaż instalacji oświetlenia, montaż osprzętu elektroinstalacyjnego, instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania - instalacje przeciwoblodzeniowe, remont instalacji odgromowej zwody poziome, instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych, montaż elementów i uruchomienie systemu sygnalizacji włamania; montaż elementów i uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego, inne roboty elektryczne. Dostosowanie budynku do potrzeb niepełnosprawnych . wykonanie robót w zakresie dostawy i montażu platformy schodowej do transportu osób niepełnosprawnych wraz z zadaszeniem przy budynku Przedszkola Gminnego w Nowym Żmigrodzie. Część II: Dostawa wraz z montażem wyposażenia gastronomicznego Zakres przedmiotu zamówienia, dostawa i montaż wyposażenia i urządzeń ze stali nierdzewnej typu gastronomicznego, stoły robocze i zlewy zakończone rantami tylnymi oraz z odpowiednich stron rantami bocznymi, demontaż istniejącego wyposażenia i złożenie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, roboty montażowe sprzętu i urządzeń wraz z niezbędnymi materiałami tj. węże przyłączeniowe wodne i gazowe, syfony zlewozmywakowe i umywalkowe, podłączenie urządzeń do sieci elektrycznej, przebicie otworu dla odprowadzenia oparów z wyciągu przez ścianę zewnętrzną budynku, niezbędne prace naprawcze, próby szczelności i protokoły sprawdzeń instalacji sanitarnych wodna, kanalizacyjna i gazowa oraz instalacji elektrycznej, itp. Część III: Przebudowa placu zabaw Zakres przedmiotu zamówienia: Plac zabaw 1 Jest to plac istniejący wyposażony w następujące urządzenia: sprężynowce x4, zestaw rekreacyjny, zjeżdżalnia, huśtawki wagowe x2, huśtawki wahadłowe podwójne x2, przeplotnia. Urządzenia należy zdemontować, uzupełnić frakcję żwirową do grubości 20cm, zmienić lokalizację sprężynowców, zamontować nowe zestawy oraz wyposażenie dodatkowe. Plac zabaw 2 Jest to plac nowo projektowany na istniejącej nawierzchni trawiastej. Plac należy wykorytować, zamontować fundamenty betonowe, wykonać nawierzchnię żwirową wraz z obrzeżem oraz zamontować urządzenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452100002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Ustala się wadium w wysokości dla części I: 15 000,00 zł brutto ( słownie: piętnaście tysięcy złotych ); dla części II - 3 000,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące złotych ); dla części III - 5 000,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych ) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium można wnieść w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824 z późn. zm.) wdium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: ING Bank Śląski Nr 5105014581000002221495852 z dopiskiem: Przetarg nieograniczony: Część I: Modernizacja przedszkola - roboty budowlane Część II: Dostawa wraz z montażem urządzeń gastronomicznych Część III: Przebudowa placu zabaw Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany powyżej, przed upływem terminu składania ofert. Stosowny dowód potwierdzający wniesienie wadium należy załączyć do oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nowyzmigrod.biuletyn.net
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach