Przetargi.pl
Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką

Gmina Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35-064 Rzeszów, ul. Targowa 1
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 748 37 00 , fax. 17 852 62 23
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie
  ul. Targowa 1 1
  35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 17 748 37 00, fax. 17 852 62 23
  REGON: 69048055700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.erzeszow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie realizowane będzie na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 6/2015 z dnia 12.11.2015 r., znak AR.6740.52.79.2015.GR52, zmienionej decyzją nr 4/2016 z dnia 29.04.2016 r., znak AR.6740.52.24.2016.GR52 Zakres robót: 1) budowa odcinka drogi klasy L o długości około 643 m, oraz odcinka klasy D o długości około 182 mb; 2) budowa obustronnego chodnika dla pieszych (należy uwzględnić 70% kostki kolorowej i 30% kostki szarej oraz wzór należy uzgodnić z Zarządem Zieleni Miejskiej w Rzeszowie), 3) budowa ścieżki rowerowej; 4) budowa miejsc postojowych; 5) budowa kanalizacji deszczowej (włazy żeliwne z napisem i herbem Rzeszowa wg załącznika, uwzględnić oznakowanie tabliczkami lokalizację krat ściekowych); 6) przebudowa sieci gazowej; 7) przebudowa odcinków sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej; 8) budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego; 9) przebudowa linii kablowych nN i SN; 10) przebudowa linii napowietrznych SN 15 kV.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium na cały okres związania ofertą w wysokości 59 000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres rękojmi za wady
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.erzeszow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach