Przetargi.pl
Przebudowa ulicy 3 Maja w Rzeszowie realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa ulic: 3 Maja, Kościuszki i Grunwaldzkiej.

Gmina Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35-064 Rzeszów, ul. Targowa 1
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 748 37 00 , fax. 17 852 62 23
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie
  ul. Targowa 1 1
  35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 17 748 37 00, fax. 17 852 62 23
  REGON: 69048055700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.erzeszow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ulicy 3 Maja w Rzeszowie realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa ulic: 3 Maja, Kościuszki i Grunwaldzkiej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa ulicy 3 Maja w Rzeszowie realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa ulic: 3 Maja, Kościuszki i Grunwaldzkiej. Zadanie realizowane na podstawie zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 30.06.2016 r. do którego nie wniesiono sprzeciwu dnia 12.07.2016 r. Zakres robót: Przebudowa ulicy 3 Maja w Rzeszowie: 1. W branży drogowej - odcinek o dł. 347,17 m od skrzyżowania z placem Farnym i ul. Kościuszki (łącznie z tym skrzyżowaniem) do skrzyżowania z ul. Zamkową i ul. Lubomirskich (łącznie z tym skrzyżowaniem). - jezdnia z płyt kamiennych 30x60 cm (odcinkowo z kostki kamiennej 7x9 cm) wraz ze ściekiem ulicznym z kostki kamiennej 7x9 cm. Na odcinku od ul. Roderyka Alsa do ul. Zamkowej/al. Lubomirskich jednoprzestrzenna, dwukierunkowa z kostki kamiennej. Szerokość drogi dla pieszych (wraz ze ściekiem przykrawężnikowym) - 5,70 m. Szerokość jezdni 6,00 m na odcinku od ul. Roderyka Alsa do skrzyżowania z ul. Zamkową i al. Lubomirskich. - obustronne chodniki z płyt kamiennych 60x90 cm. Szerokość chodników zmienna - od 3,15 m po stronie prawej (zachodniej) oraz 3,15 m, 2,70 m, 2,25 m i 3,60 m po stronie lewej (wschodniej). - opaska pomiędzy chodnikiem i licem budynków z kostki kamiennej 7x9 cm. 2. Przebudowa i remont kanalizacji deszczowej. 3. Przebudowa i remont kanalizacji sanitarnej. 4. przebudowa sieci wodociągowej. 5. Przebudowa sieci gazowej. 6. Przebudowa i budowa oświetlenia ulicznego. 7. Budowa przyłącza energetycznego niskiego napięcia. 8. Budowa kanału teletechnicznego. 9. Zabezpieczenie sieci teletechnicznej. 10. Elementy małej architektury. 11. Zagospodarowanie zieleni i budowa systemu nawadniania. Przebudowa placu przed budynkiem Narodowego Banku Polskiego: 1. Plac w formie prostokątnej z płyt kamiennych jasnoszarych, płomieniowanych z opaską z kostki porfirowej od strony elewacji budynkowo powierzchni 340,80 m2. 2. Elementy małej architektury. 3. Przesadzenia drzew i krzewów oraz zagospodarowanie zieleni. Szczegółowy zakres robót określają Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i przedmiar robót dołączonym do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium na cały okres związania ofertą w wysokości 179 000,00 zł (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 2.1. pieniądzu, 2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 2.3. gwarancjach bankowych, 2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 3. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacać na konto Zamawiającego: Bank PKO BP S.A. nr: 74 1020 4391 0000 6902 0150 3523. Na przelewie należy umieścić informację: Wadium w postępowaniu znak: ZP.2311.91.2016 Przebudowa ulicy 3 Maja w Rzeszowie realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa ulic: 3 Maja, Kościuszki i Grunwaldzkiej. 4. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, Wykonawca z zachowaniem właściwej staranności winien dokonać przelewu pieniężnego z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania kwotą wadium podanego wyżej rachunku bankowego Zamawiającego. Zaleca się, aby do oferty Wykonawcy załączyli potwierdzenie przelewu kwoty wadium. 5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, oryginał gwarancji lub poręczenia należy złożyć w biurze Zamawiającego - ul. Targowa 1, VI piętro, pokój nr 601 (sekretariat), a do oferty dołączyć kopię, której zgodność z oryginałem poświadczono. Wadium musi być wystawione na Gminę Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie. 6. Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia winien zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty wadium, na pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium, powstałe na skutek okoliczności określonych w ustawie. 7. Wykonawca, który we właściwym terminie nie wniesie wadium w akceptowanej formie zostanie z postępowania wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy. 8. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w ustawie. 9. Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w ustawie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres rękojmi za wady
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.erzeszow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach