Przetargi.pl
opracowanie projektu X zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mielca, obejmującej obszar w rejonie ulic Krańcowej, Powstańców Warszawy i Szarych Szeregów

Gmina Miejska Mielec ogłasza przetarg

 • Adres: 39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 26
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 7888500 , fax. 17 7888505
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Mielec
  ul. Żeromskiego 26 26
  39-300 Mielec, woj. podkarpackie
  tel. 17 7888500, fax. 17 7888505
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mielec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  opracowanie projektu X zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mielca, obejmującej obszar w rejonie ulic Krańcowej, Powstańców Warszawy i Szarych Szeregów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu X zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mielca, obejmującej obszar w rejonie ulicy Krańcowej, Powstańców Warszawy i Szarych Szeregów. Zakres przedmiotu zamówienia: 1) Wykonanie bilansów i analiz, o których mowa w art. 10 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 2) Analiza wniosków do zmiany Studium i opracowanie propozycji ich rozpatrzenia; 3) Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko, o której mowa w art. 51 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko; 4) Opracowanie Projektu i przekazanie w ilości kompletów umożliwiającej jednoczesne udostępnienie go do uzgodnień i opiniowania; 5) Wprowadzenie zmian do Projektu wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień w oparciu o ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 6) Uczestnictwo w publicznej dyskusji zorganizowanej podczas wyłożenia Projektu do publicznego wglądu; 7) Analiza i opracowanie propozycji rozpatrzenia uwag wniesionych w związku z wyłożeniem projektu do publicznego wglądu; 8) Sporządzenie projektu rozstrzygnięcia uwag do Projektu wniesionych w trakcie jego wyłożenia do publicznego wglądu; 9) Wprowadzenie zmian do Projektu wynikających z rozpatrzenia uwag wniesionych podczas wyłożenia projektu do publicznego wglądu; 10) Przygotowanie Projektu do uchwalenia (w wersji elektronicznej na nośniku CD lub DVD - tekst należy sporządzić za pomocą edytora tekstów kompatybilnego z MS Word; rysunek w formacie JPG, SHP i TIFF, a także całość w postaci plików o niezmiennym formacie np. zalecane PDF programu Acrobat Reader PDF); 11) Przekazanie Projektu Zamawiającemu; 12) Wykonanie ewentualnych innych opracowań, których wykonanie wynikałoby z przepisów odrębnych, niezbędnych do uchwalenia zmiany Studium lub z uzgodnień dokonanych w oparciu o ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 714100005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin wykonania przedmiotu zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mielec.pl;
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach