Przetargi.pl
Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych z podziałem na 2 zadania: 1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1286R Anastazów - Skrzyszów polegająca na budowie chodnika dla pieszych wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi; 2. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1225R Kosowy - Kamionka - Sędziszów Młp. w m. Kamionka.

Powiat Ropczycko - Sędziszowski ogłasza przetarg

 • Adres: 39-100 Ropczyce, ul. Konopnickiej 5
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 2218306 , fax. 017 2228571
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Ropczycko - Sędziszowski
  ul. Konopnickiej 5 5
  39-100 Ropczyce, woj. podkarpackie
  tel. 017 2218306, fax. 017 2228571
  REGON: 69058143600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spropczyce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych z podziałem na 2 zadania: 1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1286R Anastazów - Skrzyszów polegająca na budowie chodnika dla pieszych wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi; 2. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1225R Kosowy - Kamionka - Sędziszów Młp. w m. Kamionka.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia w zakresie Zadania Nr 1 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1286R Anastazów - Skrzyszów polegająca na budowie chodnika dla pieszych wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi na długości 118m (od km 2+449 do km 2+567) - ETAP I w zakresie określonym w kosztorysie ofertowym Przedmiot zamówienia w zakresie Zadania Nr 2 Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1225R Kosowy - Kamionka - Sędziszów Młp. w m. Kamionka na długości 153m (od km 1+283 do km 1+436) w zakresie określonym w kosztorysie ofertowym: Szczegóły dot. wykonania robót zawarto w kosztorysach ofertowych, dokumentacji projektowej i STWiORB. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczególności ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 290), ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 ze zm.) i ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) oraz zgodnie z zapisami SIWZ. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę części zamówienia podwykonawcom: a) Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. b) Wykonawca może powierzyć wykonanie części niniejszego zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom lub do podania nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1. c) Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływała się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zastrzeżenie to nie jest skuteczne w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na zasoby innego podmiotu. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu zostały określone w SIWZ w Rozdziale IV - projekt umowy. Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu, zostały w SIWZ w Rozdziale IV - projekt umowy. Wymagania stawiane wykonawcy: - Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. - Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, - Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. - Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. Wymagania dotyczące gwarancji - Przedmiot umowy musi być objęty minimum 36 miesięcznym okresem gwarancji i rękojmi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332221
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji i rękojmi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.spropczyce.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach