Przetargi.pl
Remont chodnika na ul. Przy Torze

Gmina Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35-064 Rzeszów, ul. Targowa 1
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 748 37 00 , fax. 17 852 62 23
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie
  ul. Targowa 1 1
  35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 17 748 37 00, fax. 17 852 62 23
  REGON: 69048055700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.erzeszow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont chodnika na ul. Przy Torze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu chodnika na ul. Przy Torze Zakres prac obejmuje: 1. Rozebranie istniejącej nawierzchni z płytek betonowych wraz z ułożeniem na palety i transport w wskazane miejsce , w przypadku zniszczonych płytek transport do 15 km na wskazane miejsce przez zamawiającego lub na wysypisko - 686 m2 2. Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej - z transportem gruzu na wysypisko - 160 mb 3. Rozebranie obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej - z transportem do 15 km na wskazane miejsce przez zamawiającego lub na wysypisko - 1200 mb 4. Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem - z betonu C8/10 (B-10) - 160 mb 5. Ułożenie obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C8/10 (B-10) - 1200 mb 6. Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, w gruntach kategorii II-IV - 520 m2 7. Wykonanie warstwy podsypkowej z piasku, grub. warstwy do 13 cm po zagęszczeniu - 1040 m2 8. Wykonanie chodników z kostki brukowej bet. o grub. 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm, spoiny wypełnione piaskiem - kostka nowa, 20% kolor - 1040 m2 9. Przełożenie chodników z kostki brukowej o grub. 6 cm., szarej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem. - 20 m2 10. Plantowanie (obrobienie na czysto) zieleńców wykonywanych ręcznie, z dowozem ziemi urodzajnej gr. 10 cm oraz obsianiem mieszaniną traw - 1164 m2 11. Mechaniczne rozebranie nawierzchni chodnika z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm z transportem urobku na odległość 15 km - 132 m2 12. Rozebranie podbudowy z betonu, grubość podbudowy do 15 cm wraz z transportem urobku do 15km - na miejsce wskazane przez zamawiającego lub na wysypisko - 26 m2 13. Regulacja pionowa włazów studni TP wraz z wymiana na nowe - 6 szt. 14. Regulacja pionowa włazów studni wodno kanalizacyjnych - 3 szt. 15. Aktualizacja mapy zasadniczej w formie cyfrowej oraz papierowej (pliki DWG i SHP) na żadanie zamawiającego - 1 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332221
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres rękojmi za wady
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.erzeszow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach