Przetargi.pl
ZG.270.1.4.2016; Wykonanie i naprawy szlaków zrywkowych drewna w Nadleśnictwie Ustrzyki Dolne - II postępowanie

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg

 • Adres: 38-700 Ustrzyki Dolne, Rynek 6
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 13 4611031 , fax. 13 4611033
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne
  Rynek 6 6
  38-700 Ustrzyki Dolne, woj. podkarpackie
  tel. 13 4611031, fax. 13 4611033
  REGON: 37001449000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ustrzykidolne.krosno.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZG.270.1.4.2016; Wykonanie i naprawy szlaków zrywkowych drewna w Nadleśnictwie Ustrzyki Dolne - II postępowanie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są naprawy istniejących i wykonanie nowych szlaków zrywkowych drewna na terenie Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne w leśnictwach: Żłobek, Serednica, Stefkowa, Wańkowa i Żuków. 2. Zamówienie obejmuje m.in. roboty polegające na: przemieszczaniu mas ziemnych, wykopach rowów, mechanicznym karczowaniu pni i wykonaniu przepustów z rur HDPE oraz układanie nowych płyt żelbetowych, wbudowanych na stałe. Wykonawca zrealizuje przedmiot zmówienia przy użyciu materiałów własnych. 3. Szczegółowe zakresy robót przedstawiają przedmiary robót oraz wzory kosztorysów ofertowych dla poszczególnych części zamówienia, tj. oznaczone literowo załączniki nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: a) część nr 1 (Leśnictwo Żłobek) - 1100,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto zł 00/100); b) część nr 2 (Leśnictwo Serednica) - 80,00 zł (słownie: osiemdziesiąt zł 00/100); c) część nr 3 (Leśnictwo Stefkowa) - 1100,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto zł 00/100); d) cześć nr 4 (Leśnictwo Wańkowa) - 700,00 zł (słownie: siedemset zł 00/100); e) część nr 5 (Leśnictwo Żuków) - 280,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt zł 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PBS nr rachunku: 65 8642 1012 2003 1200 9393 0001 tytułem: Wadium ZG.270.1.4.2016 część zamówienia nr (podać nr części zamówienia). 4. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy. 5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie uznane na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone do oferty lub złożone przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego - w Kasie. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem - określenie przedmiotu zamówienia, c) kwotę gwarancji (poręczenia), d) zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji (poręczenia) na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Udzieolny okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_brzegi_dolne/zamowienia_publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach