Przetargi.pl
Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy i Miasta Nisko w zakresie podniesienia standardów wychowania przedszkolnego i tworzenia nowych miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym w tym zadania:Zadanie1: Przebudowa części budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Nisku na Przedszkole Nr 2 w Nisku.Zadanie 2: Przebudowa kuchni i modernizacja Przedszkola Nr 1 w Nisku.II.Termomodernizacja budynków oświatowych:ZS Nr3 w Nisku oraz budynku sali gimnastycznej przy PSP Nr 4 w Nisku w tym zadanie:Zadanie 3:Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podst.Nr4 w Nisku

Gmina Nisko ogłasza przetarg

 • Adres: 37-400 Nisko, Plac Wolności 14
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 15 8415643, 15 8415638 , fax. 15 8415630
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nisko
  Plac Wolności 14 14
  37-400 Nisko, woj. podkarpackie
  tel. 15 8415643, 15 8415638, fax. 15 8415630
  REGON: 00054413100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nisko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy i Miasta Nisko w zakresie podniesienia standardów wychowania przedszkolnego i tworzenia nowych miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym w tym zadania:Zadanie1: Przebudowa części budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Nisku na Przedszkole Nr 2 w Nisku.Zadanie 2: Przebudowa kuchni i modernizacja Przedszkola Nr 1 w Nisku.II.Termomodernizacja budynków oświatowych:ZS Nr3 w Nisku oraz budynku sali gimnastycznej przy PSP Nr 4 w Nisku w tym zadanie:Zadanie 3:Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podst.Nr4 w Nisku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót obejmuje: Zadanie 1: Przebudowa części budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Nisku na Przedszkole Nr 2 w Nisku. Przebudowa istniejącej części szkoły polega na wydzieleniu pomieszczeń na piętrze, jednego pomieszczenia na parterze, wydzieleniu i oddymieniu klatek schodowych na potrzeby przedszkola. Zakres robót dotyczy: robót budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych i instalacji gazu, oraz wyposażenia zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. Zadanie 2: Przebudowa kuchni i modernizacja Przedszkola Nr 1 w Nisku. W zakresie robót zadania jest kompleksowe wykonanie modernizacji kuchni z zapleczem oraz instalacji elektrycznej całego budynku przedszkola zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. Zadanie 3: Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 w Nisku. Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej obejmuje wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ościeży okiennych i drzwiowych, docieplenie ścian poniżej poziomu gruntu, docieplenie ścian powyżej poziomu gruntu, docieplenie stropu granulatem z wełny mineralnej, docieplenie dachu styropapą, remont kominów, montaż obróbek blacharskich, malowanie dachu, remont instalacji odgromowej ,remont schodów zewnętrznych i pochylni, malowanie elementów metalowych, montaż włazu dachowego, roboty porządkowe, utwardzenie drogi dojazdowej, remont instalacji CO, montaż instalacji solarnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - stanowi załącznik do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej Specyfikacją lub SIWZ), tj. dokumentacja techniczna oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia wszelkich niezgodności w załączonej dokumentacji Zamawiającemu w sposób określony w pkt 8 niniejszej SIWZ. Wprowadzenie zmian, bez zgody zamawiającego, zostanie uznane za zmianę przedmiotu zamówienia i będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Zamawiający informuje, że oferty składane w przetargu nieograniczonym będą musiały obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i przewidujących odmienny sposób wykonania zamówienia (oferta wariantowa). Zamawiający nie zastosował dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31 a ustawy Prawo zamówień publicznych. W razie wątpliwości poczytuje się, iż Wykonawca podjął się wszystkich robót objętych projektem (art. 649 Kodeksu cywilnego). Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z wymogami ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) Roboty muszą być wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, dokumentacją projektową, wykonawczą, techniczną oraz należytą starannością w ich wykonaniu, dobrą jakością, właściwą organizacją pracy oraz z zachowaniem wymagań i obowiązujących przepisów w szczególności bhp, ppoż. i branżowych. W przypadku, gdy zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w dokumentacji będącej załącznikiem do SIWZ przez wskazanie przykładowych znaków towarowych patentów lub pochodzenia oraz za pomocą norm aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, wykonawcy zobowiązani są do oferowania materiałów/urządzeń określonych w dokumentacji lub równoważnych o parametrach tego typu, lecz nie gorszych od wskazanych. Wszystkie wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie użyte w dokumentacji technicznej należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Materiały równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia o zachowaniu parametrów wymaganych przez zamawiającego leży po stronie składającego ofertę. Użyte materiały muszą mieć aktualne dokumenty, dopuszczające do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych materiałów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 30 000, 00 zł słownie: (trzydzieści tysięcy złotych 00.100) Wadium należy wnieść w terminie do dnia 16.08.2016 do godz. 11:30. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a)pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Nadsański Bank Spółdzielczy z siedzibą w Stalowej Woli 68 9430 0006 0037 8343 2000 0001, b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c)gwarancjach bankowych, d)gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). Wadium wnoszone w formie poręczeń, gwarancji należy złożyć w oryginale w pokoju 12A (parter), Urząd Gminy i Miasta w Nisku, Plac Wolności 14, 37 - 400 Nisko, w terminie nie późniejszym niż termin składania ofert. W takim wypadku do oferty Wykonawca załącza kopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wyko?nania umowy, c)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.nisko.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach