Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej nr 1247R Brzyska Wola - Słoboda (Kolonia Polska) w km 0+950 - 1+930 w miejscowości Brzyska Wola i Słoboda

Powiat Leżajsk ogłasza przetarg

 • Adres: 37-300 Leżajsk, ul. Kopernika 8
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 0-17 2404500, 2404560 , fax. 0-17 2404509
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Leżajsk
  ul. Kopernika 8 8
  37-300 Leżajsk, woj. podkarpackie
  tel. 0-17 2404500, 2404560, fax. 0-17 2404509
  REGON: 69058646800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.starostwo.lezajsk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 1247R Brzyska Wola - Słoboda (Kolonia Polska) w km 0+950 - 1+930 w miejscowości Brzyska Wola i Słoboda
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje: przebudowanie odcinka drogi powiatowej: Nr 1247 Brzyska Wola - Słoboda (Kolonia Polska) w km 0+950 - 1+930 Podstawowy zakres przedmiotu zamówienia to: - przebudowa drogi (wzmocnienie z odnową nawierzchni) na odcinku długości ok. 980,00m wraz z wykonaniem robót ziemnych, poboczy umocnionych kruszywem łamanym, przebudową przepustów pod zjazdami, przebudową przepustu pod koroną drogi oraz wymianą izolacji i wpustów na moście. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Rozdziale III SIWZ Przedmiar robót i w Rozdziale IV SIWZ - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Szczegóły dotyczące formy, terminu, miejsca i sposobu wniesienia wadium zawarte są w Rozdziale I - Instrukcja dla wykonawców pkt 10 SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.starostwo.lezajsk.pl/12392/12392/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach