Przetargi.pl
dostawa materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, tonerów do drukarek i innych dla SPZOZ Sanok.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 013 4656290 , fax. 013 4656290
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
  ul. 800-lecia 26 26
  38-500 Sanok, woj. podkarpackie
  tel. 013 4656290, fax. 013 4656290
  REGON: 37044434500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zozsanok.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, tonerów do drukarek i innych dla SPZOZ Sanok.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup materiałów biurowych, fabrycznie nowych tonerów, taśm tuszów do drukarek i faksów oraz akcesoriów komputerowych i innych wraz z ich dostarczeniem na koszt i ryzyko Wykonawcy do Magazynu SPZOZ w Sanoku, ul. 800-lecia 26, z podziałem zamawianego asortymentu na 4 zadania (części) z godnie z częścią IV SIWZ Opis części Zamówienia Pod pojęciem fabrycznie nowe Zamawiający rozumie produkty wykonane w 100% z fabrycznie nowych elementów tj. nowa obudowa, nowy bęben światłoczuły, nowy toner w przypadku drukarek laserowych, nowy tusz wraz z nowym pojemnikiem w przypadku wkładów do drukarek atramentowych, nowe opakowanie nie noszące znamion otwierania, bez śladów uszkodzeń, w oryginalnych opakowaniach producenta z widocznym symbolem produktu i terminem przydatności do użytku. 2.Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wspólny Słownik Zamówień CPV- 30.19.00.00-7 - materiały biurowe CPV- 32.58.12.10-4 - materiały eksploatacyjne do faxów CPV- 30.19.23.20-0 - materiały eksploatacyjne do drukarek CPV- 30.23.00.00-0 - akcesoria komputerowe 3.Wykonawca zaoferuje 60 dniowy termin płatności od daty wystawienia prawidłowej faktury VAT oraz zaoferuje okres niezmienności cen - przez okres obowiązywania umowy. Warunki realizacji zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych tj. innych niż wskazane w załączniku nr 2 do siwz pod warunkiem, ze zaproponowane zamienniki będą równoważne pod względem parametrów technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych określonych w załączniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w szczególności wykazania przez Wykonawcę, iż wyrób przez niego zaproponowany jest istotnie równoważny z wymaganym przedstawionym w opisie przedmiotu zamówienia. Poprzez produkt równoważny rozumie się produkt kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem, o parametrach takich samych lub lepszych (pojemność tuszu/tonera, wydajność i jakość wydruku) w stosunku do oryginału produkowanego przez producenta urządzenia. Produkt fabrycznie nowy, nie regenerowany, fabrykowany, nie poddany procesowi ponownego napełnienia a także nie taki w którym został wymieniony jakikolwiek element- materiał. Zaoferowane materiały muszą posiadać minimum 6-cio miesięczną gwarancję przydatności do użycia liczoną od dnia dostawy, określoną przez producenta na opakowaniu. Pojemniki (tonery/ tusze) kompatybilne do drukarek mają posiadać nazwę producenta (logo) i nazwę (kod, symbol) produktu. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że proponowany produkt spełnia wymogi określone przez Zamawiającego na etapie składania ofert (art. 30 ust. 5). W razie ewentualnego uszkodzenia urządzenia i nie uznania warunków gwarancji przez autoryzowany serwis gwarancyjny (danego urządzenia) z uwagi na zastosowanie niezgodnego z zaleceniem producenta tonera (wkładu), taśmy, tuszu dostawca pokryje całkowity koszt naprawy takiego urządzenia (dot. dostarczanych zamienników - ofert równoważnych).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301900007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zozsanok.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach