Przetargi.pl
Dostawa artykułów biurowych

Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 SP ZOZ ogłasza przetarg

 • Adres: 35-005 Rzeszów, ul. Fredry 9
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 8509047 , fax. 17 8538394
 • Data zamieszczenia: 2016-04-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 SP ZOZ
  ul. Fredry 9 9
  35-005 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 17 8509047, fax. 17 8538394
  REGON: 69068500600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zoz2rzesz@zoz2-rzeszow.med.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów biurowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia. 1. Artykuły biurowe wymienione w zał. Nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej SIWZ. 2. Oferent dostarcza przedmiot zamówienia do magazynu Zespołu, w Rzeszowie przy ul. Fredry 9 na własny koszt i ryzyko - na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego wg ilości i rodzaju asortymentu w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia zamówienia. 3. Oferta winna zawierać pełny asortyment wyszczególniony w zał. Nr 1 pn. Artykuły biurowe. 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości wykazanych artykułów w pakiecie w okresie realizacji zamówienia. UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza wydzielania pojedynczych pozycji z Załącznika Nr 1 w celu tworzenia nowych odrębnych pakietów jak również na oferowanie równoważnych środków biurowych. Wszelkie zapytania dotyczące tej materii Zamawiający pozostawi bez odpowiedzi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301900007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zoz2-rzeszow.med.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach