Przetargi.pl
Dostawa materiałów administracyjno biurowych oraz sprzętu biurowego do 33 WOG Nowa Dęba. Sprawa Zp_10/2016

Jednostka Wojskowa 3711 ogłasza przetarg

 • Adres: 39-460 Nowa Dęba, ul. Anieli Krzywoń 1
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 15 816 22 06 , fax. 15 816 22 06
 • Data zamieszczenia: 2016-04-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa 3711
  ul. Anieli Krzywoń 1 1
  39-460 Nowa Dęba, woj. podkarpackie
  tel. 15 816 22 06, fax. 15 816 22 06
  REGON: 18069282800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.33wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów administracyjno biurowych oraz sprzętu biurowego do 33 WOG Nowa Dęba. Sprawa Zp_10/2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Długopisy kulkowe Pióra wieczne Pisaki Ołówki Numeratory Datowniki Korektory Organizatory i akcesoria Szablony Tablice do pisania i tablice magnetyczne Segregatory, pudełka na listy, pudełka do przechowywania i podobne wyroby Laminatory Różny sprzęt i artykuły biurowe
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301900007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.33wog.wp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach