Przetargi.pl
Dostawa artykułów biurowych i piśmiennych dla 34 WOG (zamówienie z podziałem na 4 części).

34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35-111 Rzeszów, ul. Krakowska 11B
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 261 15 56 59 , fax. 261 15 63 85
 • Data zamieszczenia: 2016-06-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie
  ul. Krakowska 11B 11B
  35-111 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 261 15 56 59, fax. 261 15 63 85
  REGON: 18069037300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://34wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: MON Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów biurowych i piśmiennych dla 34 WOG (zamówienie z podziałem na 4 części).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiot zamówienia stanowi dostawa artykułów biurowych i piśmiennych. 2.Przedmiot zamówienia podzielony został na 4 następujące części: 1)część nr 1: asortyment I - dostawa artykułów piśmiennych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1 w zakresie wymogów co do rodzaju asortymentu, jego ilości oraz parametrów technicznych przedstawiony został w Załączniku nr 1A do SIWZ. Załącznik ten stanowi równocześnie formularz kalkulacji ceny ofertowej dla tej części zamówienia, 2)część nr 2: asortyment II - dostawa galanterii papierniczej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2 w zakresie wymogów co do rodzaju asortymentu, jego ilości oraz parametrów technicznych przedstawiony został w Załączniku nr 1B do SIWZ. Załącznik ten stanowi równocześnie formularz kalkulacji ceny ofertowej dla tej części zamówienia, 3)część nr 3: asortyment III - dostawa artykułów biurowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 3 w zakresie wymogów co do rodzaju asortymentu, jego ilości oraz parametrów technicznych przedstawiony został w Załączniku nr 1C do SIWZ. Załącznik ten stanowi równocześnie formularz kalkulacji ceny ofertowej dla tej części zamówienia, 4)część nr 4: asortyment I - dostawa drobnego sprzętu biurowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 4 w zakresie wymogów co do rodzaju asortymentu, jego ilości oraz parametrów technicznych przedstawiony został w Załączniku nr 1D do SIWZ. Załącznik ten stanowi równocześnie formularz kalkulacji ceny ofertowej dla tej części zamówienia a.Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą sukcesywnie partiami w zależności od bieżących potrzeb lub do wyczerpania limitu kwoty (ceny ofertowej), b.Zamówienia składane będą pisemnie, za pośrednictwem telefaksu lub e-mail nie częściej niż raz na 2 tygodnie. c.Przedmiot zamówienia powinien odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, musi być fabrycznie nowy, wysokiej jakości i odpowiadać normom bezpieczeństwa w zakresie wpływu na zdrowie ludzi i środowiska oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących. d.Wykonawca będzie dostarczał na swój koszt przedmiot zamówienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego tj. do magazynu w Rzeszowie, przy ul. Dąbrowskiego 22, własnym transportem i na swój koszt. e.Dostawa winna być zrealizowana w dniach pracy Zamawiającego od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godz. 8:00 do 14:00. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie, trzy lub wszystkie części zamówienia. 3.Jeżeli w jakimkolwiek miejscu niniejszej SIWZ wskazane zostały nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów - wszędzie tam Zamawiający dodaje wyrazy lub równoważne. 4.Zamiast materiałów, dla których wskazane są nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie Wykonawca może zaoferować materiały równoważne pod względem parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. 6.Stosownie do art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca powołujący się na zaoferowanie materiałów równoważnych winien wykazać, iż spełniają one wymogi Zamawiającego w szczególności poprzez udokumentowanie załączonymi do oferty informacjami na temat parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. W przypadku brak wyżej wymienionych informacji, dokumentów Zamawiający domniemywa, że zostały zaoferowane materiały opisane przez Zamawiającego poprzez wskazanie nazwy producenta, nazwy własnej, znaku towarowego, patentu lub pochodzenia materiałów. 7. Cena jednostkowa brutto zaoferowanego przedmiotu zamówienia nie może przekroczyć kwoty 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset zł 00/100) - dotyczy części nr 1 - 4. 8.Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia. 9.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 10.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 11.Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301900007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostarczenia poszczególnych partii przedmiotu zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://34wog.wp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach