Przetargi.pl
Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby działalności Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz w związku z realizowanymi projektami.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 8520600, 8520610 , fax. 017 8520611
 • Data zamieszczenia: 2016-07-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
  ul. Szopena 51 51
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 017 8520600, 8520610, fax. 017 8520611
  REGON: 69026033085969
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rarr.rzeszow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby działalności Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz w związku z realizowanymi projektami.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa - zakup oraz sukcesywne dostarczanie materiałów biurowych i eksploatacyjnych Przedmiot zamówienia został podzielony na 13 części (słownie: trzynaście części zamówienia). Część 1 - Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości. Regionalna Instytucja Finansująca. Projekt realizowany w ramach umowy wsparcia 9/RIF/POIG/2016/9/DKW, zawartej pomiędzy PARP i RARR S.A. Okres realizacji: 01.01.2016 - 31.12.2016. - materiały biurowe Część 2 - Centrum Finansów i Księgowości. Fundusz Pożyczkowy MP z PARP - materiały eksploatacyjne Część 3 - Centrum Finansów i Księgowości. Projekt: Fundusz Pożyczkowy dla MŚP RARR/RPO. Realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. - materiały biurowe Część 4 - Centrum Finansów i Księgowości. Projekt: Fundusz Pożyczkowy dla MŚP RARR/RPO. Realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. - materiały eksploatacyjne Część 5 - Centrum Obsługi Inwestora. - materiały biurowe Część 6 - Centrum Obsługi Inwestora. - materiały eksploatacyjne Część 7 - Podkarpacki Park Naukowo - Technologiczny - AEROPOLIS - PPNT - materiały biurowe Część 8 - Podkarpacki Park Naukowo - Technologiczny - AEROPOLIS - PPNT - materiały eksploatacyjne Część 9 - Biuro Zarządu - materiały biurowe Część 10 - Biuro Zarządu - materiały eksploatacyjne Część 11 - Centrum Administracyjne - materiały eksploatacyjne Część 12 - Centrum Organizacyjno - Szkoleniowe i Współpracy Międzynarodowej. Projekt PPI2Innovate - Budowanie potencjału w celu zwiększania wykorzystania Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania w Europie Środkowej, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Europa Środkowa. - materiały biurowe Część 13 - Centrum Organizacyjno - Szkoleniowe i Współpracy Międzynarodowej. Projekt PPI2Innovate - Budowanie potencjału w celu zwiększania wykorzystania Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania w Europie Środkowej, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Europa Środkowa. - materiały eksploatacyjne Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określają załączniki numer 1 - 13 do Siwz oraz załącznik nr 15 do siwz - wzór umowy. W tabelach dot. materiałów eksploatacyjnych wskazano typy urządzeń biurowych łącznie z numerami katalogowymi tonerów i tuszów oryginalnych nadanych przez producenta sprzętu biurowego. Wskazane oznaczenia tonerów i tuszów służyć mają jedynie do celów informacyjnych przy sporządzaniu ofert przez Wykonawców, z zastrzeżeniem dopuszczenia materiałów równoważnych. Dopuszcza się regenerowane tonery i tusze tylko w miejscach wyszczególnionych w tabelach, poza tym tonery i tusze muszą być fabrycznie nowe, nie regenerowane tj. nowa obudowa, nowy toner w przypadku drukarek laserowych i kserokopiarek, nowy tusz wraz z nowym pojemnikiem w przypadku wkładów do drukarek atramentowych, nowe opakowanie nie noszące znamion otwierania. Za fabrycznie nowy nie uznaje sie wyrobu gdzie pojemnik został jedynie wyczyszczony i ponownie napełniony tonerem lub tuszem. Jakość wydruku (kopii), wydajność, szybkość schnięcia (utrwalenia), nie zamazywania się druku (kopii) winna odpowiadać wyrobowi producenta urządzenia, w tym również w zakresie bezawaryjnej pracy tego urządzenia, w którym będzie zainstalowany. Tonery i tusze muszą być opakowane w typowe opakowania dla danego produktu, zaopatrzone w etykiety identyfikujące dany produkt i termin jego ważności. Muszą posiadać znak firmowy i określenie pochodzenia (producenta tonerów i tuszów). W przypadku oferowania nieodpowiedniego jakościowo produktu Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu zobowiązany będzie do jego wymiany, na produkt o odpowiedniej jakości lub wyrób producenta urządzenia w tej samej jednostkowej cenie ofertowej. W przypadku, gdy z powodu dostarczenia nieodpowiednich tonerów i tuszów nastąpi uszkodzenie urządzenia drukującego, kosztami naprawy Zamawiający obciąży Wykonawcę. Termin przydatności do użycia materiałów (w szczególności) tonerów i tuszów w danej partii musi wynosić co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy danej partii do siedziby Zamawiającego. Podana w tabeli pojemność/ wielkość opakowań jest konieczna do porównania ofert, do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. Materiały mogą być dostarczane w większych lub mniejszych opakowaniach. Podane w załącznikach ilości są ilościami szacunkowymi i zamawiający nie zobowiązuje się do zrealizowania zamówienia w całości. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia, lub zmniejszenia ilości i wartości zamówienia jednak nie więcej niż do 20 % wartości całkowitej brutto w sytuacji gdy zmianie ulegną potrzeby zamawiającego co do ilości materiałów, czego nie jest w stanie przewidzieć w chwili zawierania umowy. Ilekroć w niniejszej treści SIWZ, w zakresie dotyczącym opisu przedmiotu, jest mowa o znaku towarowym, patencie, lub pochodzeniu, przyjmuje się, że wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz: lub równoważne. Dla materiałów biurowych podana w tabeli pojemność/ wielkość opakowań (np. ryza, opakowanie) jest konieczna do porównania ofert, do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. Materiały mogą być dostarczane w większych lub mniejszych opakowaniach, o dowolnej pojemności. Do obowiązków wykonawcy należy: 1) Dostarczanie wymienionych materiałów sukcesywnie według potrzeb zamawiającego jednak nie częściej niż 1 raz w miesiącu. Zgłoszenie odbywać się będzie faksem, drogą elektroniczną lub pocztą. Dostarczanie materiałów w dniach od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy, w godzinach od 9.00 do 14.00. pod następujące adresy: Załącznik nr 1 do siwz Część 1 - Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości. Regionalna Instytucja Finansująca. Projekt realizowany w ramach umowy wsparcia 9/RIF/POIG/2016/9/DKW, zawartej pomiędzy PARP i RARR S.A. Okres realizacji: 01.01.2016 - 31.12.2016. - materiały biurowe. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów. Pokój nr 204 Załącznik nr 2 do siwz Część 2 - Centrum Finansów i Księgowości. Fundusz Pożyczkowy MP z PARP - materiały eksploatacyjne. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów. Pokój według dyspozycji pracownika RARR S.A. Załącznik nr 3 do siwz Część 3 - Centrum Finansów i Księgowości. Projekt: Fundusz Pożyczkowy dla MŚP RARR/RPO. Realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. - materiały biurowe. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów. Pokój nr 116 Załącznik nr 4 do siwz Część 4 - Centrum Finansów i Księgowości. Projekt: Fundusz Pożyczkowy dla MŚP RARR/RPO. Realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. - materiały eksploatacyjne. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów. Pokój nr 116 Załącznik nr 5 do siwz Część 5 - Centrum Obsługi Inwestora. - materiały biurowe. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów. Pokój nr 110 Załącznik nr 6 do siwz Część 6 - Centrum Obsługi Inwestora. - materiały eksploatacyjne. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów. Pokój nr 110 Załącznik nr 7 do siwz Część 7 - Podkarpacki Park Naukowo - Technologiczny - AEROPOLIS - PPNT - materiały biurowe. Według dyspozycji pracownika RARR S.A. Załącznik nr 8 do siwz. Część 8 - Podkarpacki Park Naukowo - Technologiczny - AEROPOLIS - PPNT - materiały eksploatacyjne Według dyspozycji pracownika RARR S.A. Załącznik nr 9 do siwz. Część 9 - Biuro Zarządu - materiały biurowe. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów. Pokój według dyspozycji pracownika RARR S.A. Załącznik nr 10 do siwz Część 10 - Biuro Zarządu - materiały eksploatacyjne. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów. Pokój według dyspozycji pracownika RARR S.A. Załącznik nr 11 do siwz Część 11 - Centrum Administracyjne - materiały eksploatacyjne. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów. Pokój według dyspozycji pracownika RARR S.A. Załącznik nr 12 do siwz Część 12 - Centrum Organizacyjno - Szkoleniowe i Współpracy Międzynarodowej. Projekt PPI2Innovate - Budowanie potencjału w celu zwiększania wykorzystania Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania w Europie Środkowej, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Europa Środkowa. - materiały biurowe. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów. Pokój według dyspozycji pracownika RARR S.A. Załącznik nr 13 do siwz Część 13 - Centrum Organizacyjno - Szkoleniowe i Współpracy Międzynarodowej. Projekt PPI2Innovate - Budowanie potencjału w celu zwiększania wykorzystania Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania w Europie Środkowej, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Europa Środkowa. - materiały eksploatacyjne. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów. Pokój według dyspozycji pracownika RARR S.A. 2)Przedłożenie każdorazowo wykazu dostarczonych materiałów z podaniem ilości, nazwy materiałów. 3)Przekazanie zamówionych materiałów i ich wykazu pracownikowi RARR S.A. 4)Uzyskanie od pracownika RARR S.A. potwierdzenia dostarczenia materiałów z podaniem daty, ilości, nazwy dostarczonych materiałów (protokół odbioru). 5) Zapewnienie transportu, dowozu materiałów, wyładunku materiałów, ich dostarczenia do wymienionych pomieszczeń, budynku bez windy. 6) Zapewnienie odpowiedniego transportu, opakowań zbiorczych dla materiałów chroniących przed uszkodzeniem, zniszczeniem, deszczem itp. 7) Zamawiający nie przyjmuje materiałów nie zamówionych, zniszczonych, uszkodzonych, oraz nie nadających się do użytku zgodnie z przeznaczeniem. 8) Zamawiający zastrzega sobie prawo natychmiastowego rozwiązania umowy i dochodzenia odszkodowania z tym związanego, w razie co najmniej dwukrotnego stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania dostawy w części zamówionej przez Zamawiającego. 9) Trzykrotne zareklamowanie materiału tego samego typu i modelu stanowi podstawę do rozwiązania umowy z Wykonawcą. 10) W przypadku materiałów eksploatacyjnych dostawca jest zobowiązany do odbioru zużytych tonerów i części maszyn drukujących jeśli zażąda tego pracownik RARR S.A., w terminie wskazanym przez pracownika jednak nie częściej niż raz w miesiącu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301900007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach