Przetargi.pl
Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Polańczyku - Zacisze

Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku ogłasza przetarg

 • Adres: 38-610 Polańczyk, ul. Wiejska 2
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 013 4692118
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku
  ul. Wiejska 2 2
  38-610 Polańczyk, woj. podkarpackie
  tel. 013 4692118
  REGON: 00068756300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.esolina.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Polańczyku - Zacisze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem inwestycji jest odprowadzenie ścieków sanitarnych z zabudowań i działek przeznaczonych pod zabudowę w systemie rozdzielczym oraz odprowadzenie ich rurociągiem ciśnieniowym a następnie grawitacyjnie do kanalizacji grawitacyjnej tj. proj. studzienki na istniejącej kanalizacji sanitarnej na działce 372 skąd popłyną w kierunku istniejącej oczyszczalni ścieków. Z poszczególnych budynków odprowadzane będą ścieki przykanalikami od pionu budynku do przyłącza. Przyłączami ścieki odprowadzane są kanalizacją grawitacyjną do indywidualnych przydomowych przepompowi ścieków w ilości 9 szt., skąd rurociągiem tłocznym w górę do studzienki rozprężnej i dalej ciągiem grawitacyjnym w kierunku istniejącej oczyszczalni w Polańczyku. Przyłącza te oraz część sieci głównej muszą być wykonane ręcznie z uwagi na trudny teren, prawie niedostępny dla pracy maszynami - koparkami czy spycharkami (spadki, brak możliwości wjazdu sprzętem). Szczególnie bardzo trudne warunki wykonania sieci będą na działkach 360 ⁄2, 361 ⁄2, 362, 363, 364, 366 gdzie prace muszą być wykonywane ręcznie, a rurociągi układane z rur preizolowanych na głębokości około 1,20 m pomiędzy krzewami, drzewami w rejonie murku z kamieni itp. Pozostałe rurociągi układać na głebokosci min. 1,60 m.
  Podstawowe dane charakteryzujące inwestycję, wyszczególnienie robót: - Ilość przyłączy 9 szt., - Sieć kanalizacji sanitarna grawitacyjnej 335,5 m, - Sieć kanalizacji ciśnieniowej 513,5 m, - Studzienki kanalizacyjne 9 szt., - Przydomowe przepompownie ścieków sanitarnych 9 szt., - Zawory napowietrzająco - odpowietrzające 5 szt., - Przewody zasilająco - sterujące do przepompowni ścieków poprowadzone równolegle do przewodów grawitacyjnych 83,5 m, - Zabezpieczenie kabla w miejscach skrzyżowania z projektowaną kanalizację rurą ochronną dwudzielną Ø110 mm: 8/24 szt. ⁄m., - Rozbiórka i odbudowa dróg dojazdowych 250 m2.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera się w załącznikach nr 1 (dokumentacja projektowa) i nr 2 (specyfikacja techniczna) do SIWZ.
  Wszystkie nazwy własne i marki handlowe elementów budowlanych, systemów, urządzeń i wyposażenia zawarte w SIWZ, zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych i technologicznych zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w oparciu o zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do zaprojektowanych, z zachowaniem standardów technicznych i jakościowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania. Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz kosztorysach nakładczych. Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca, który zaoferuje produkty oraz urządzenia równoważne wymagające zmiany posiadanych decyzji, będzie musiał w ramach wykonania zamówienia w imieniu Zamawiającego, uzyskać wymagane decyzje własnym staraniem i kosztem, gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia w terminie wynikającym z SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego (art. 30 ust. 5). Obowiązek wykonawcy wykazania równoważności produktu jest obowiązkiem wynikającym z ustawy, który może być spełniony w jakikolwiek sposób pozwalający Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie produktów z wymaganiami określonymi w SIWZ, co winno zostać wykazane na etapie składania ofert zawierających produkty równoważne. Zamawiający nie wyrażą zgody, by proponowane w ofercie rozwiązania (urządzenia) równoważne były prototypami
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu: 10 000,00 (słownie złotych: dziesięć tysięcy złotych).
  Dopuszczalne formy wadium (art. 45 ust. 6):
  - Pieniądz (przelew na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego) nr rachunku: PBS O/Lesko 64 8642 1012 2003 1206 0654 0002
  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
  - gwarancjach bankowych,
  - gwarancjach ubezpieczeniowych,
  - poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: esolina.pl/231/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach