Przetargi.pl
Remont parkietu w sali 23 Miejskiego Ośrodka Kultury w Jarosławiu

Miejski Ośrodek Kultury ogłasza przetarg

 • Adres: 37-500 Jarosław, Plac Mickiewicza 6
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 016 6214434 , fax. 016 6214434
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Kultury
  Plac Mickiewicza 6 6
  37-500 Jarosław, woj. podkarpackie
  tel. 016 6214434, fax. 016 6214434
  REGON: 00028175000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.jaroslaw.um.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Miejski Ośrodek Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont parkietu w sali 23 Miejskiego Ośrodka Kultury w Jarosławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont parkietu w sali 23 Miejskiego Ośrodka Kultury w Jarosławiu wg zakresu określonego szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przedmiarach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.jaroslaw.um.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach